Zneeistenie prachom a plynom

Èasto sa stáva, ¾e na pracovisku sa objavuje ¹kodlivý prach, suspendovaný v priemyselných a spaµovacích plynoch alebo vo vzduchu. Zneèis»ujúce látky tohto druhu sú nebezpeèné pre zdravie µudí a µudí na týchto miestach. Èo robi» potom, aby hostia nemuseli by» nervózni z dôsledkov u¾ívania v zneèistenom prostredí?

Najzaujímavej¹ím rie¹ením je priemyselné odprá¹enie. Proces odstraòovania prachu nazývaný "odsávanie prachu" umo¾òuje zbavi» sa ¹kodlivých plynov, prachu z pracovného prostredia, v ktorom je pravdepodobnos» negatívnych úèinkov na zdravie zamestnancov.

Systémy odsávania prachu sa rie¹ia predov¹etkým v prípadoch, keï dochádza k kontaminácii pracovných staníc suchým prachom, prièom sa vyznaèujú jemnými èasticami, ktoré vy¾adujú odstránenie. Technologické zberaèe prachu preto mô¾u by» v energetike, zváraní, kovoch, potravinách alebo farmácii. Nebezpeèné prachy vznikajú pri výrobných procesoch, zvyèajne na konci spracovania materiálu, ako aj pri prevoze sypkých materiálov medzi dopravníkmi. Èlovek by si mal by» vedomý dobrodru¾stva zo súèasnosti, ¾e niektoré prachy sú toxické pre ¾ivotný systém a ich koncentrácia by mala by» zní¾ená na pracovnom chovaní pomocou systémov na odsávanie prachu.

Aby sa zabezpeèilo, ¾e systémy odsávania prachu nie sú veµmi aktívne, mali by sa pou¾íva» miestne výfukové plyny, ktoré sa vyrábajú zo samonosných ramien, sania a odkvapov umiestnených na strane emisného centra. Povinne by mal po¾iada» o pravidelné odstraòovanie prachových klastrov, èo úèinne zabraòuje ich prenosu a poklesu. Dôle¾itou skutoènos»ou je aj tesnos» spojov v in¹talácii, preto¾e akékoµvek netesnosti napomáhajú pri hµadaní jemných neèistôt vonku, èo ovplyvní skupiny na odstraòovanie prachu.

Znepokojený µudským zdravím stojí za to investova» do priemyselného odpra¹ovania. Hospodárske zariadenia úèinne zastavia v¹etky zneèis»ujúce látky, ktoré mô¾u nepriaznivo ovplyvni» telo, ktoré sa menia z práce na efektívnos» práce. Nemo¾no teda zabúda» na to, ¾e zariadenia na odpra¹ovanie v tomto sektore sú niekedy po¾iadavkou, ktorá je definovaná v predpisoch a normách o bezpeènosti a ochrane zdravia. A èo viac, ich zdru¾enie priná¹a veµa výhod, a preto stojí za to investova» a ma» také rie¹enia.