Zhaoa po iare z lietadla

Po¾iare mô¾u by» na chvíµu zhasnuté, v¹etko závisí na iných faktoroch. Patrí medzi ne výmena horµavého materiálu, jeho veµkos» a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Toto miesto je nad èasom, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru. V akých situáciách bude voda ochladzova»?

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar Zariadenie omladzujúce tvár, krk a štiepenie

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré zahàòa riedenie horµavých plynov v spaµovacom priestore a zní¾enie koncentrácie kyslíka na cenu, pri ktorej nie je spaµovanie mo¾né. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces inhibovaný, sa dosiahne iba pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v spaµovacej oblasti. Stojí za to doda», ¾e najlep¹ie hasiace úèinky sa rie¹ia s pou¾itím nasýtenej pary, danej pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Ale kde je najèastej¹ie pou¾ívanie vodných pár na hasenie po¾iarov? Bezpochyby je pena vhodná v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹iacich drevo. Vodná para je tie¾ zameraná na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolón alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasenie parou zhroma¾ïuje a zháòa po¾iare kvapalín, ktorých teplota je najmenej 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e uhasenie alebo zabezpeèenie miesta po¾iaru s pou¾itím vodnej pary bude posledné oveµa silnej¹ie, ten¹í je bod vzplanutia kvapaliny. Pri úspechoch plynových po¾iarov sa zdá by» aj vodná para u¾itoèná, ale len v uzavretých priestoroch s malou kubaturou. Okrem toho sa vodné pary stále pou¾ívajú na hasenie po¾iaru pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové zariadenia.Stojí za to, ¾e pár ako hasiaci prostriedok, nie je istý, ¾e ¾ije v stanovených priestoroch. I keï nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» v úspechoch, ak sa vy¾adujú veµké efekty chladenia. Navy¹e, pára nemô¾e zosta» sama v miestnostiach, v ktorých urèite priná¹a popáleniny µuïom.Pri pou¾ívaní vodnej pary v¹ak nesmieme zabúda» na bezpeènos». Vodná para je prostriedok, ktorý sa mô¾ete urèite popáli». Hasenie parou súvisí s rizikom zamrznutia povrchu a vlhkosti vzduchu.