Vyhlasenie o vedeni uetov

Transparentná údr¾ba dokumentácie a efektívne slu¾by zákazníkom, zverená úètovníctvo pre na¹e spoloènosti úètovníckym kanceláriám, je povinnou úlohou moderného úètovníctva. Úètovné programy pre úètovné úrady umo¾òujú efektívne vykonávanie pokynov tak pre malé, ale aj pre úplné podniky. Ukladanie potrebných údajov v elektronickom systéme uµahèuje prístup k potrebnej dokumentácii. Existuje aj spôsob, ako u¹etri» význam v spoloènosti.

Údaje chránené heslom, zabezpeèené informácie o finanènom bode klienta, proti neoprávneným osobám. Existuje veµa úètovníckych programov o likvidácii zodpovedných osôb, èo umo¾òuje zamestnancom vyu¾íva» dobrý návrh a zvy¹ova» efektivitu ich práce. Programy malých podnikov programu úètovníctva PRO si zaslú¾ia výlet. ©iroká ¹kála programov je urèená pre malé úètovné kancelárie, ktoré tvoria pribli¾ne 50 spoloèností. Vïaka nim bude jednoduch¹ie spravova» knihu príjmov a výdavkov, vyplni» vyhlásenia o PIT a DPH, vystavova» faktúry atï.Podporu pre veµké spoloènosti poskytuje program úètovníctva PRO Plus. Umo¾òuje poskytovanie slu¾ieb a¾ 500 podnikateµským subjektom. Tím ponúkaného balíka obsahuje programy, vïaka ktorým bude kniha o zisku a výdavkoch dokonale zachovaná. Personálna dokumentácia, mzdy a hodnoty ZUS budú organizované a dokonale vykonané. Vïaka fakturácii bude funkcia omnoho rýchlej¹ia.Zaujímavý návrh obsahuje balíky programu e-Deklaracje a zamestnanci vyslaní do zahranièia. Sú to doplnky pre poèítaèové èasopisy urèené pre úètovné spoloènosti. Vïaka elektronickej deklarácii sa v¹etky informácie na internete dostanú na chvíµu k daòovému úradu. Sú dodávané v elektronickom podpisu zákazníka.Slu¾by spoloèností, ktorých zamestnanci vytvárajú na¹e ciele v zahranièí, je uµahèený poèítaèovým programom, vïaka ktorému sa platy µudí vyslaných mimo Poµska budú definova» dôkladne a konzistentne so základnými právnymi ustanoveniami.Systém úètovníctva je povolený bro¾úrou Infor System Biuro Handlowa. Úlohou kancelárií je nielen uverejòovanie dokumentov, ale automatické vytváranie bilanèných tabuliek, vyhlásení o finanèných èinnostich alebo prípravy správ v automatickej èinnosti. My¹lienka je manipulovaná systémami Windows, Linux, Unix a Mac OS.