Vyhlasenie o sulade so smernicou atex

Smernica ATEX v na¹om právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Získané pre dátové produkty pre výrobu na vzdialenosti, ktoré sú ohrozené výbuchom. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky, ktoré sa neobmedzujú len na bezpeènos», ale aj na ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri navrhovaní ustanovení normatívneho aktu, ktorý je predmetom posudzovania, sa úroveò kolaterálu av kombinácii s poslednými postupmi posudzovania primárne vz»ahuje na stav ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom sa dané jedlo bude vykonáva».Smernica ATEX ¹pecifikuje prísne po¾iadavky, ktoré musí konkrétny výrobok spåòa», aby bol u¾itoèný v potenciálne výbu¹nom prostredí. A aké zóny to znamená? V prvom rade tu hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je extrémne vysoká pravdepodobnos» explózie metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na kvalitu. Sú tam dvaja. V ranej fáze sa zariadenia uvoµòujú, ktoré sa pou¾ívajú v podzemí bane, zatiaµ èo v oblastiach, ktoré mô¾u by» ohrozené explóziou metánu. Druhá èas» je urèená pre zariadenia, ktoré sú umiestnené na iných miestach a ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre v¹etkých µudí pracujúcich na povrchoch podliehajúcich nebezpeèenstvu výbuchu metán / uhoµný prach. Dôle¾itej¹ie sú v¹ak dôle¾ité po¾iadavky, ktoré mô¾u by» lokalizované v harmonizovaných normách.

Treba pripomenú», ¾e riady, ktoré boli prijaté do akcie v blízkosti osôb ohrozených výbuchom, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» jasná, viditeµná, trvalá a µahká.

Notifikujúci orgán skúma celý bezpeènostný systém alebo jednotlivé nástroje v zariadení, aby sa zabezpeèil súlad s príslu¹nými predpismi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.