Vlasy v koni

Dnes, keï sú múry v Európe otvorené a cesta do spoloènosti Connect Connected nemusí by» rozhodne v skupine snov, je potrebná znalos» iných jazykov. Deti u¾ majú v materskej ¹kole angliètinu alebo ¹panielèinu a v základnej skupine angliètina je vá¾ne niekoµkokrát tý¾denne. Len prakticky v¹etci tíned¾eri mô¾u komunikova» so súèasným ¹týlom. To, ¾e nie ka¾dý veµký mal to ¹»astie, ¾e sa nauèil angliètinu od najmen¹ích rokov.Veµa µudí, ktorí sú profesionálne aktívni, si myslí, ¾e uèenie sa v angliètine by im uµahèilo získa» propagáciu, èo by jednoducho bolo jednoduché poèas prázdnin. Ale nie èas plynie náklady na jazyky. Aby veda mala nápad, mali by nav¹tevova» hodiny najmenej dvakrát tý¾denne, av¹ak hodiny pôsobenia v jazykových skupinách sú pomerne rigidné a napriek tomu osoba, ktorá sa tvorí v posúvajúcom sa organizme, si túto schopnos» nemô¾e dovoli» v takom re¾ime. Alebo v takomto prípade sa musí pracovná osoba rozlúèi» so snami o tom, ako v origináli sledova» va¹e obµúbené obrazy a seriály? Samozrejme, ¾e nie.Zaujímavým plánom je vedie» angliètinu v budove. Kedy to vzia»? Na to, aby ste sa nauèili základy, stojí za to zvá¾i» prijatie tútora (èasto ponúkajú prístup k ¹tudentovi, hodiny na usporiadanie sa dajú prispôsobi», aby sa vyèerpali ¹ance alebo po¾iada» o ochranu èlena rodiny, ktorý vie aspoò základy jazyka. Po krátkej dobe si mô¾ete poradi» so sebou. Prirodzene, na zobrazenie cudzieho jazyka je silné odhodlanie a organizácia u¾itoèné. Stojí za to nájs» hodinu poèas dòa aspoò tri a¾ ¹tyrikrát tý¾denne. Èo sa nauèi»? Na internete je veµa bezplatných materiálov, ale niektorí µudia uprednostòujú uèenie sa podµa tém - v prípade týchto úloh je úlohou programu nakúpi» nejakú uèebnicu a roz¹íri» slovnú zásobu pomocou iných zdrojov.Samo¹túdium angliètiny je jednoduchý nápad, najmä pre pravidelných µudí. Takýto systém ¹etrí peniaze (ktoré nezostaneme na trati a uèenie sa mô¾e uskutoèni» v µubovoµnom èase - v noènom centre.

zdroj: