Vlasove trieko

Môj bratranec je veµmi rád, ¾e si hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju pohladi» pórmi a tie¾ ju ¹tetcom. Zároveò je naozaj absorbovaný, aby sa celý vzhµad zdal dokonalý, je mo¾né vylep¹i» jeden ¹núrku ¹es»krát, obèas nasadi» zariadenia na kefy na vlasy, alebo ho zovrie». On tú¾i po ¹kole ukazuje najviac a vytvára» ich. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Scurvy bolo tie¾ zábavné a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyprskla svoje malé copánky so stuhami, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli, stará stará ¾ena povedala nie, nie, e¹te raz. Budem vyzera» ïaleko v riadených vlasoch ... a to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania ich tie¾ spája. Vyzerala aristokraticky ako veµká kráµovná. A tak, ako je s aristokratmi, veµmi rýchlo zmenila názor. Nie so súèasnos»ou, ¾e na zaèiatku predstavenia uplynuli takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept, a vo svojom prejave to bolo skoro ako "nieeee, ja naozaj nechcem, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je veµa jej otrokyne". Po¾adovala nový úèes, naskladané vlasy na boku naplnenej koky. Vzhµadom k tomu, ako som písal vy¹¹ie, sme u¾ cvièia vytvorenie jej posledné a rovnaké vlasy v rovnakom èase to ¹lo obzvlá¹» rýchlo. Jej matka sa na jednej strane pripravovala na ïal¹ích dvadsa» minút.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá