Viaccyklonovy zberae prachu

Vreckové prachovky, vïaka ¹irokému výberu filtraèných vriec rôznych predmetov a rôznemu tvaru a veµkému èistiacemu systému, poènúc mechanickým a¾ po prefukovanie a úpravu neèistôt stlaèeným vzduchom, nájdu uplatnenie v takmer ka¾dom priemysle, kde je problém so zlým vzduchom v priemyselnom procese.

Mimoriadne módne - modulárne filtre, ktoré sa pou¾ívajú najmä v oblasti dreva a nábytku, veµmi dobre realizujú na¹u prácu aj pri oddeµovaní rôznych druhov prachu, ako sú papier, plasty a pod. keï sa malé stacionárne lapaèe prachu pou¾ívajú samostatne pre niektoré stroje.

Kazetové lapaèe prachu, napriek ich malej veµkosti, predstavujú celý filtraèný povrch. Sú o¹etrené starými a slabými prachmi. Odluèovaèe prachu v kazetách sa pou¾ívajú pri priemyselnej filtrácii s nízkymi koncentráciami prachu. Vïaka svojmu tvaru majú plný filtraèný priestor.

Veµmi nebezpeèná ¹kála navrhovaných zberaèov prachu nám poskytuje dobrý výber strojov pre spotrebiteµské zále¾itosti. Viac informácií o svojej ponuke mô¾ete získa» na svojej vlastnej webovej stránke alebo nás kontaktova» priamo.

Odpra¹ovacie riady, ktoré poskytujeme, sú viditeµné v triedach odolných voèi výbuchu, èo znamená, ¾e ide o zberaè prachu vyrobený v súlade s predpismi obsiahnutými v smernici atex v EÚ, atexový zberaè prachu v angliètine.

pou¾itie:- prach, piliny, triesky vznikajúce pri spracovaní dreva- brúsenie prachu s pilinami z rôznych materiálov- olejová hmla atï.

Odporúèame Vám, aby ste sa predstavili s novým filtraèným separátorom s modulárnou kon¹trukciou, ktorá vïaka na¹ej stabilnej kon¹trukcii, multifunkènosti, mo¾nosti pou¾itia rôznych foriem, spôsobu vyprázdòovania a èistenia filtraèných rukávov, tie¾ nájde va¹u jednotku pri výkone a rozpozná, aby ju udr¾iavala èistú, zatiaµ èo v zime v recirkulaèná jednotka znovu získa teplý vzduch spä» do haly.