Vakove bato inove ta ky

Multivac je výrobcom vákuových baliacich strojov. Je to jeden z popredných svetových dodávateµov obalov. Diskutované obaly sú primárne urèené pre potravinárske výrobky, pre mòa a pre v¹etky druhy tovaru vo veµkosti biotechnológie alebo zdravotnej starostlivosti a pre ka¾dý priemyselný výrobok.

MultivacV na¹ej funkcii Multivac je, okrem iného, tepelne tvarovacie baliace stroje. Vo vz»ahu k veµmi vysokému poµnému testovaniu príslu¹ných strojov je predmetom poskytnú» zákazníkom viac ako 1 000 strojov roène na celom svete. Základnou èrtou produktov spoloènosti je potom to, ¾e v¹etky stroje sa pou¾ívajú jedným spôsobom pre potreby daných zákazníkov, tu hovoríme predov¹etkým o balení, výkonoch a prideµovaní zdrojov. Tvárniace stroje od spoloènosti Multivac sa vyznaèujú najmä trvanlivos»ou a spoµahlivos»ou.

peèatidloSpoloènos» vyrába a podávacie stroje. Tieto stroje sú najvhodnej¹ie pre potreby zákazníka. Ide najmä o odstránenie obalov, dodávky výrobkov a zásobníkov, kontrolu kvality a okrem toho oznaèenie. Základnou vlastnos»ou zásobníkov Multivac je, ¾e sú mimoriadne prispôsobivé okolitému výrobnému prostrediu.

Produkty vlajkovej lodeÏal¹ím produktom spoloènosti sú vákuové komorové stroje. Ide predov¹etkým o stolové stroje, dvojkomorové stroje, stacionárne a komorové stroje. Výrobca je tie¾ veµmi dobre informovaný o automatických rie¹eniach, pri ktorých je mo¾né hodnoti» veµmi dobré produkty v¹etkými výrobkami. Multivac sa usiluje porozumie» oèakávaniam klientov, dokonca aj veµkým, a sna¾í sa presne ako ich dokáza». Má veµkú ¹kálu systémových komponentov.Príkladmi obalov Multivac sú predov¹etkým vrecká, podnosy, tepelne tvarované obaly. Aj v cenovo dostupnej zbierke existujú ekologické výrobky a lekárske potreby a navy¹e výrobky, ktoré e¹te nie sú spotrebované.Spoloènos» sa usiluje o zachovanie najvy¹¹ej kvality svojich výrobkov. Je tie¾ popredným výrobcom baliacich strojov a samotným obalom. My¹lienky o na¹om vlastnom kontakte so zákazníkmi a to bolo najcennej¹ím spôsobom a ako najpohodlnej¹í spôsob, ako robi» na¹e produkty.