Uver na rozvoj fora spoloenosti

VarikosetteVarikosette Efektívne riešenie pre kŕčové žily a ich symptómy

Celý personál poµských analytikov a vrcholových mana¾érov je záhadný, ako zlep¹i» fungovanie svojich mien, aby som mohol bojova» proti svojim západným partnerom. V ¾iadnom prípade nie je µahké nájs» správne rie¹enie pre túto tému. Poµské úrady a organizácie ka¾doroène strácajú veµké sumy peòazí v dôsledku postupných stratených tendrov na vysoké investície.

Ak by sa tento riadok mohol zmeni», dostali by sme mo¾nos» získa» peniaze, ktoré by sa nafúkli do miestneho hospodárstva a koneène jej poskytli správny stimul na rast. Medzitým sa tieto tendre zvyèajne poskytujú západným spoloènostiam. Poliaci trpia týmto termínom finanènými stratami, napríklad na konci investícií do programov, ktoré neskôr nemajú mo¾nos» realizova».Podµa »ahu, na zaèiatku, tzv integrovaného systému riadenia. V súèasnosti nie je moc mnohých znaèiek v rukách jednej osoby a v¹etkých výborov alebo viacerých zdru¾ení µudí pozorná. Vplyv tohto veµkého roz¹írenia rozhodovacieho procesu. Rozhodnutia sa èasto prijímajú, keï je skutoène neskoro.Problém si v¹imla aj poµská vláda, ktorá ho chce pozorne sledova». Vyzývame na vytvorenie osobitnej komisie, ktorá by sa zaoberala analýzou platnou v projekte na odstránenie zbytoènej byrokracie, ktorá existuje na pokraji efektívneho rozhodovania.Poµsko je naj»a¾¹ím poètom úradníkov v Európskej organizácii, ktorí patria k jednotlivcom. V dne¹nom prípade by sme mali ís» príkladom z Nemecka, ktoré pred piatimi rokmi prijalo sériu zákonov, ktoré boli pre projekt zbytoènou byrokraciou. Vïaka e¹te men¹iemu poètu úradníkov zaèal ¹tát ¹etri». Aspoò vïaka tomu, ¾e nemuseli plati» svoje mesaèné platy rýchlo. A µudia - najmä tí na najvy¹¹ej, ¹tátnej úrovni - zarábajú veµa.Do dne¹ného dòa sa niektorí zdr¾iavajú v nemeckom ¹táte, pokiaµ ide o vý¹ku plateného odstupného, ktoré sa pova¾uje za príli¹ nízke.