Ukoneenie einnosti zdru enia

Pri úspechu, keï chceme zlikvidova» podnik alebo uzavrie» poboèku, musíme predlo¾i» nielen otázky súvisiace s prácou, ale aj fi¹kálnu hotovos». Nesmie sa strati» o to, napriek tomu, ¾e ho pou¾ívame ako ¹pión, ktorý hµadá ná¹ obrat v hodnote a ktorý v prípade potreby poskytne daòovému úradu v¹etky poznatky.

Pokladòa a ukonèenie práce? Táto udalos» pravdepodobne dáva mnohým podnikateµom. Rozsah povinností daòovníka je naplánovaný v zákone ministra financií zo dòa 14.3.2013 v histórii registraèných pokladníc. Mimochodom, pravidlá upravujú celý ¾ivotný cyklus registraènej pokladnice, a to aj od èasu, keï bol vytvorený výrobcom. Regulujú proces dodania a servisu takejto pokladnice. A potom, pri ¹túdiu predpisov, musíme: urobi» periodickú dennú a fi¹kálnu správu, v èase 7 dní od skonèenia operácie pokladnice, musíme poda» ¾iados» vedúcemu daòového úradu o prácu na èítanie daòovej pokladnice. Musíme tie¾ poda» ¾iados» vedúcemu daòového úradu, aby sa register zo zoznamu zaregistroval. Nakoniec, s pomocou servisného technika, preèítame obsah pamäte pokladnice tak, ¾e zostavíme fakturaèný výkaz za akúkoµvek dobu práce. Musíte vytvori» prúd v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Nariadenie vy¾aduje, aby sme vypracovali protokol na èítanie obsahu pamäte pokladnice.Ako pravdepodobne hádate, správy idú do konca porovnania toho, èo sa èítalo z pokladní s tým, èo zahrnuli do mesaèných alebo ¹tvr»roèných vyhlásení. Aby sa predi¹lo nie príli¹ peknej situácii, zaujímavý program bude tlaèi» správu za predajné obdobie, ktoré budete porovnáva» s Va¹imi blízkymi priznaniami k DPH. Ak ste niekde urobili chybu, spoznáte mo¾nos» vykona» opravu.Je tie¾ potrebné doda», ¾e pri vytváraní ¾iadosti vedúcemu úradu o prácu pri èítaní fi¹kálnej pamäte poskytujeme informácie, alebo ako daòový poplatník èerpal od die»a»a na pokladnici. Stále musíme vyplni» vyhlásenie o pou¾ívaní registraènej pokladnice. Ak bola suma pou¾itá menej ako 3 roky, potom musíme vráti» príspevok, z ktorého boli pou¾ité na registráciu pokladnice.Ako vidíte, ukonèenie práce a finanèný úrad je vá¾ny podnik, ktorý budete musie» podniknú». Ak sa koniec práce, a tým aj likvidácia registraènej pokladnice, stretli v sezóne hor¹ie ako 3 roky - budeme musie» poskytnú» úµavu, ktorá bola na pokladnici.