Uetovanie dopravnych spoloenosti

Majitelia firiem èasto hµadajú poèítaèový program, ktorý ich oslobodí od monotónnych a èitateµských hodín práce pri zachovaní úètovných záznamov a fakturácie s daòovým titulom. Úètovné systémy spåòajú v¹etky prípady veµmi odli¹ných príjemcov, ale pou¾ívajú sa univerzálne a jednoducho pou¾ívajú. Èo je obzvlá¹» dôle¾ité, sú prispôsobené dôle¾itým návrhom a flexibilne nakoniec, aby splnili po¾iadavky ako najdôle¾itej¹iu skupinu pou¾ívateµov. Táto ponuka je urèená aj µuïom, ktorí vedú úplné úèty, rovnako ako in¹titúcie, ktoré sa úplne prekrývajú s knihou príjmov a výdavkov alebo na základe pau¹álnej dane.

Úètovníctvo spoloènosti Enova je plný rozsah funkcií potrebných na správne riadenie obchodnej knihy: od správy úètovných plánov, cez zní¾enie a úètovníctvo, za spracovanie zúètovania a¾ po obsluhu fixného majetku.

Enova je veµmi u¾itoèný systém s novým rozhraním, ktoré poskytuje najlep¹iu funkènos» a pohodlie práce. Vïaka intuitívnemu tvorcovi systému nebude zaèiatok knihy s programom spôsobova» problémy pre e¹te menej skúsených pou¾ívateµov.

Táto my¹lienka, v porovnaní s va¹ou vlastnou, poskytuje oveµa väè¹iu flexibilitu. Okrem plnej funkènosti základného systému to dovoµuje ma» vlastné správy a výpisy, popísa» obchodné udalosti rovnakým spôsobom, vykona» analýzu záznamov podµa rôznych funkcií, udr¾iava» tzv vlastné polia alebo vysporiada» platby v splátkach alebo ich zaregistrova» podµa iných typov. Mo¾né je aj implementácia ich rie¹ení.

Základné èrty úètovného programu:udr¾iavanie KPiR alebo rovnej registrácie;registrácia a zúètovanie záznamov o DPH: nákupy, predaj, vyrovnanie v hotovosti, úprava platieb, ktoré neboli zaplatené poèas sezóny;záznamy o fixných aktívach a okrem toho interné a právne hodnoty;¹tandardná mzdová slu¾ba;obsluha peòa¾ných a bezhotovostných hotovostných transakcií, peòa¾né výkazy;vydávanie vyhlásení ZUS a mo¾nos» exportu na platiteµa.