Tlmoeenie lublin

Medzi ústnym a písomným prekladom existujú urèité mimoriadne dôle¾ité rozdiely. Prvým z nich je samozrejme èas samotného prekladu. Ako rýchlo sa tlmoèenie vykonáva, prebieha hlavne dnes poèas rozhovorov. Tlmoèenie mô¾e by» poskytované nielen osobne, ale aj prostredníctvom internetu alebo be¾ného telefónu.

Písomné preklady zmien sa zvyèajne uskutoèòujú niekedy po vytvorení textu. V písomných prekladoch majú prekladatelia mo¾nos» dôkladne sa oboznámi» s mno¾stvom u¾itoèných materiálov, vïaka èomu sú preklady presnej¹ie. Prekladatelia v súèasnom dodatoènom prípade si pamätajú viac ako mo¾nos» konzultova» s mnohými odborníkmi, vïaka èomu bude úroveò textového prekladu taktie¾ na vy¹¹ej úrovni.

Ïal¹ím rozdielom medzi verbálnym a písomným výkladom je stav presnosti. Tlmoèníci sa stále sna¾ia o toµko poukáza», hoci v mnohých skutoènostiach je to veµmi bolestivé a prakticky nemo¾né. Problémy vznikajú najmä vtedy, ak prekladáte rýchlo a vynecháte mnohé faktory, ktoré sú tak ú¾asné. V úspechu písomných prekladov je situácia úplne iná. Prekladatelia tu potrebujú veµmi rýchlu presnos», preto¾e µudia, ktorí sú dôle¾ití pre prekladanie textov, sú naozaj veµmi málo èasu premý¹µa» o ka¾dom slove a my¹lienke.

Veµký rozdiel mo¾no nájs» aj v hrách v oblasti ná¹ho prekladu. Tlmoèníci majú zvyèajne veµa vedie» zdrojový a cieµový jazyk veµmi dobre, aby sa mohli pravidelne preklada» v oboch smeroch bez akejkoµvek pomoci. Dobrý tlmoèník by mal ma» veµa dobrej kvalifikácie, preto¾e ich práca je veµmi re¹triktívna a zohráva skutoène veµmi dôle¾itú úlohu. V prípade písomných prekladov sú individuálni prekladatelia viditeµní na to, aby sa preklady definitívne dali urèitým smerom, vïaka èomu nevy¾adujú plynulos» v dvoch rôznych jazykoch. Ak je v¹ak potrebné, aby ponúkala slu¾by vo veµmi veµkej miere, je dôle¾ité nauèi» sa dobre, pokiaµ ide o jazyky aj kultúru oblasti a základné jazykové my¹lienky v nej. Vïaka takémuto umeniu bude bohatý na to, aby na¹im pou¾ívateµom predával profesionálny vplyv na veµmi hodnotnej úrovni a èo znamená, ¾e má oveµa väè¹í vplyv.

Treba tie¾ zdôrazni», ¾e sa jazyky jednotlivých ¹tátov neustále menia, a preto ka¾dý profesionálny prekladateµ by mal sledova» najnov¹ie jazykové trendy v konkrétnom regióne.