Tlak vodnych par

Vodná para je ¹iroko pou¾ívaný hasiaci prostriedok. Je orientovaný len v uzavretých priestoroch s nízkou kubatúrou. Pou¾itie vodných pár na uhasenie v predpokladaných priestoroch nepriná¹a po¾adované úèinky. Pary majú nízku hmotnos», zatiaµ èo v otvorených podmienkach nedosahujú správnu hasiacu koncentráciu.

Odporúèa sa pou¾íva» paru v miestnostiach, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Mali by by» uzavreté izby. Akékoµvek netesnosti zni¾ujú úèinnos» potlaèenia pary.Most para pou¾íva na hasenie po¾iarov, ktoré sa mô¾u sta» v su¹enie dreva, horµavé materiály, skladovacie zariadenia, lodí, èerpanie ropných produktov, byty kotly vulkanizaèné alebo ståpce rektyfikacyjnymi.Para, ako hasiaca látka, sa mô¾e pou¾i» na hasenie po¾iaru pevných predmetov, ktoré nereagujú s vodou pri podmienkach svetlej teploty. Nie je zobrazené, je pou¾itie pary a vody na hasenie po¾iaru pri spaµovaní materiálov, èo vedie ku zlúèenine páry sú znièené.Pou¾itie vodných pár na hasenie po¾iarov spôsobuje, ¾e koncentrácia kyslíka klesne do stavu, v ktorom je spaµovací proces »a¾ký. Vodná para zriedi horµavé alkoholy na spaµovacom povrchu.Najefektívnej¹ím a aktívnej¹ím je po¾iar s nasýtenou parou, ktorá sa ponúka pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Para ako metóda hasenia mô¾e by» pou¾itá len v miestach, kde si mô¾ete by» istí, ¾e v òom nie sú ¾iadni obyvatelia. Pomocou vysokotlakej hasiacej pary by mohla by» komplikovaná pre zdravie a dokonca pre µudský ¾ivot.