Terapeut a psychoterapeut

Príprava psychoterapeutickej profesie prebieha v maturite v Poµsku. Musíte absolvova» magisterské alebo lekárske ¹túdium. Potom by sme sa mali priblí¾i» k skupine psychoterapie v Poµsku. ©kola musí patri» do akejkoµvek psychoterapeutickej spoloènosti registrovanej v Poµsku.

©kola musí ponúka» vzdelávanie v ka¾dých 590 hodinách praktických cvièení. Okrem toho je vhodné prejs» 100 hodín va¹ej psychoterapeutickej skúsenosti. Je tu tie¾ u¾itoèná pasá¾ pre 50 hodín dohµadu a 360 hodín praxe. Okrem toho, aby sa psychoterapeut stal psychoterapeutom, musí absolvova» dva roky, musí skonèi» pod dozorom poèas ¹tvorroèného tréningového obdobia.Po vstupe do psychoterapeutickej ¹koly by sa certifikaèná skú¹ka mala vráti» do zdru¾enia, do ktorého ¹kola patrila.¥udia, ktorí sa pýtajú, ako sa sta» psychoterapeutom v Poµsku, by mali ma» v¾dy predstavu, ¾e bez ohµadu na cestu, ktorú berú, je dôle¾ité ma» bohaté portfólio a ¹tyri roky, ktoré mô¾u by» pou¾ité na dosiahnutie príslu¹ných certifikátov umo¾òujúcich zachovanie ich aktivít. lekársku pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mal pozna» psychopatológiu, mal by tie¾ vedie», na èo sa spoliehajú rôzne terapeutické prístupy, ako aj znalos» práva upravujúceho pravidlá psychoterapie.Certifikát sa zakúpi jednorazovo, ale èas od èasu sa musí vykona» a v súèasnom zariadení sa vy¾aduje ïal¹ie vzdelávanie. Aby bolo mo¾né certifikát obnovi», je potrebné zavies» doklady potvrdzujúce, ¾e 5 rokov po získaní certifikátu alebo poslednom roz¹írení certifikátu vykonal veµký poèet hodín psychoterapie. Je tie¾ potrebné zdokumentova», ¾e pä» rokov existovali v dohµade. Musíte neustále chodi» na tréning a hovori». Je to súèasná profesia, ktorá si vy¾aduje trvalé zameranie pomoci a koncentrácie.