Teleskop a mikroskop

Colposcope bol nájdený Hans Hinselmann v roku 1945. Preto existuje gynekologický vy¹etrovací prístroj, ktorý vyzerá a skrýva podobne ako mikroskop, to znamená vïaka namontovanému ¹o¹ovke umo¾òuje príslu¹nému lekárovi vykona» ¹pecifické vy¹etrenie ¾enských reprodukèných orgánov.

Je veµmi ¹truktúrovaná, aby preskúmala vulvu, vagínu, dolnú hypofýzu krèka maternice a samotný krèok. Tento nástroj umo¾òuje v blízkej dobe, preto¾e len pár minút na to, èi je urèitý ¾enský orgán vystavený riziku choroby alebo nie, èi vzniknú rakovinové lézie alebo nie sú ich stopy. Rakovina je teraz najzáva¾nej¹ou chorobou µudí. Napriek pokroku medicíny v týchto èasoch zostáva prakticky nemo¾né vylieèi», ak je zistená neskoro. Preto sa okrem ¹tandardných gynekologických vy¹etrení, ktoré sa nenachádzajú v poèiatoènom ¹tádiu neoplastických zmien, uvádza niekoµko nových testov, ako sú napríklad cytologické dôkazy. Je to v¾dy vyhlásenie, ktoré doká¾e odhali» neoplastické zmeny v sedemdesiatich percentách. Kolposkopia, ktorá je napísaná pomocou nástroja známeho ako kolposkop, je oveµa úèinnej¹ia, preto¾e poskytuje viac ako devä»desiat percent mo¾ností na zistenie rakoviny v poèiatoènom ¹tádiu. Preèo je taký dôle¾itý dar? Preto¾e aj keï v poèiatoènej, najmen¹ej fáze rakoviny sa mení, je to stopercentne lieèiteµné a èo je veµmi pokroèilá fáza, tým hor¹ia je ¹anca pacienta spozna». Vedci z oblasti medicíny a ¹pecialisti zaoberajúci sa problematikou gynekológie a rakoviny ¾enských reprodukèných orgánov tvrdia, ¾e stojí za to kombinova» obe metódy výskumu, t.j. vykona» cytologické vy¹etrenie a vy¹etrenie kolposkopom. Ide prakticky o stopercentnú záruku rýchlej detekcie rakoviny a praktickej istoty jej lieèby. Preto chcem robi» výskum aspoò raz za ¹tvr»rok.