Svietidlo bolo skryte

V potenciálne výbu¹ných oblastiach sa na výrobu pou¾ívajú atexové baterky. Predstavujú predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky a vodotesné a pokojné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti difúznym alebo zaostreným svetlom. Je èasto vybavená rovnakou bielou diódou, jednou mladou a dvoma èervenými.Svietidlá mô¾u by» tie¾ manuálne. Sú si istí, a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. ©truktúra je skon¹truovaná tak, aby chránila proti pohybu na ¹ikmých plochách. Je nad prachom a vodotesnos»ou. Tam je tie¾ odolný proti pádu trochu vysoké vý¹ky. Jeho trvanie zobrazovania je asi 9 hodín a silné mô¾u svieti» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti mô¾e by» zavesená na páse alebo pásovom páse.Rôzne typy atex baterky sú vnútorne bezpeèné baterky. Mayské telo je vyrobené z polyméru, ktorý je odolný voèi mno¾stvu agresívnych chemikálií. Má dve zamerania svetla uzavreté v konkrétnom puzdre. Mô¾u by» pou¾ité samostatne alebo spoloène.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje rýchly a zameraný prúd svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi jednoduché, rozptýlené svetlo. Telo je necitlivé aj na tie najlep¹ie otrasy alebo pády.Baterka zaberá dva prepínaèe, ktoré sú navzájom od seba bezpodmieneène prepojené, ale je isté, ¾e ovládajú funkcie baterky a zostávajúce svetlo na nastavenie osvetlenia.Pamätá sa ako na batériu, tak aj na nabíjaèke, a to ako so sie»ovými, tak aj automobilovými káblami.Ïal¹ím typom hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je vybavená svetlou, jasnou diódou, ktorá vy¾aruje silný a zaostrený lúè svetla. Vyrába ¹irokú ¾iaru a uvidíte objekt v priestore a¾ 150 m. Vybavenie neexistuje ¾iadny iný spôsob, ako rukoväte, vïaka ktorému je mo¾né pripoji» aj na prilby a keï hasièi prilby, záchranu alebo priemyselné.Iný typ atex baterky sú tie, ktoré sú údajmi pre pou¾itie v oblastiach ohrozených výbuchom alkoholov a jemného uhlia.Sú teda príjemné baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z plastu, ktoré vedú elektrickú energiu. Poskytujú ochranu proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu a dokonca proti elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby objektu, majú okam¾ité alebo nepreru¹ované svetlo.