Svet lodnej kuchyne

Prakticky v ka¾dej krajine sa mô¾ete spozna» tradièné národné pokrmy. Taliansko je skvelé s pizzou a cestovinami v nových postavách, Francúzsko je skvelé s ¾abím nohami alebo slimáky, zatiaµ èo ázijská kuchyòa je postavená na ry¾i a ryby.

Kedy je Poµsko posledným v pozadí? Veµmi presne. Cudzinci prichádzajúci do poµskej krajiny sú zvyèajne pote¹ení z na¹ej domácej kuchyne.

Na¹a kuchyòa je umiestnená predov¹etkým na µuïoch na mäsových pokrmoch a èasto mu¾i, ako je táto strava, osobitne spadajú do rodu. Bohu¾iaµ je to pravdepodobne najzdrav¹ia kuchyòa, zvyèajne kombinovaná s mno¾stvom tuku, ale chu» kompenzuje v¹etko.

Je »a¾ké oznaèi» jednu tradiènú poµskú misu, ale bravèové kotlety so zemiakmi a sma¾enou kapustou sú urèite veµmi typické. Preto je tu pochú»ka, ktorá chýba v ponuke takmer v¹etkého v na¹om dome. Iba spôsoby, ako sa toto jedlo mô¾e lí¹i».

Ak máte v úmysle by» tradíciou verní, mali by ste si kúpi» surové mäso, potom si ich mô¾ete sami bi» a vytvori» zemiaky. A vïaka technologickým úspechom mo¾no tento proces vidie» oveµa lep¹ie. Staèí staèi» vyu¾i» mo¾nosti, ktoré ponúka helikoptéra telu, a pripravi» bravèové kotlety je oveµa jednoduch¹ie. Nie v¹etky ¾eny v domácnosti, najmä v starobe, majú silu nezávisle bojova» s mäsom a takým jedlom, ¾e mô¾u by» pre òu spásou. Pou¾ívanie takýchto zariadení nijakým spôsobom neprichádza s prídavkom potravín, preto¾e to, èo je najdôle¾itej¹ie, je normálny náter a korenie, ktoré sa ka¾dá ¾ena v domácnosti postará správne.

Ïal¹ie tradièné poµské jedlá? Tam sú nepochybne holubice, bigos alebo len ruské knedlièky, ktoré sú proti spoloènosti nie sú ruské jedlo. Poµská kuchyòa sa nemusí zahanbi» na západe. Mnohé z nich znamenajú popularitu, ktorú v ka¾dom svete vyu¾ívajú re¹taurácie s vlastným jedlom. Cudzinci sú zamilovaní do na¹ej stravy a èasto hµadajú recepty, ktoré im pomô¾u pripravi» poµské jedlá.