Smernica eu o erp

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí. Funkèné normy smernice stanovujú osobitné po¾iadavky. V rámci interných predpisov implementovaných v jednotlivých èlenských ¹tátoch sú organizované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované ani smernicou, ani internými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u by» v rozpore s ustanoveniami smernice, ani si nemô¾u myslie» na sprísnenie po¾iadaviek stanovených smernicou.

Sliminazer

Smernica Atex bola zahrnutá do akcie na minimalizáciu rizika, ktoré je jednotné s pou¾itím akejkoµvek komodity v oblastiach, v ktorých mô¾e stá» výbu¹ná atmosféra.Výrobca je výhradne zodpovedný za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha hodnoteniu v spolupráci s pravidlami atex a za prispôsobenie produktu posledným pravidlám.Schválenie Atex sa vy¾aduje pre výrobky, ktoré sa stretávajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. Na zaèiatku je nebezpeènou zónou oblas», kde sa látky uvoµòujú, pou¾ívajú alebo skladujú a ktoré v kombinácii so vzduchom mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä ¹kola takýchto látok je definovaná ako: kvapaliny, plyny, prach a èokoµvek horµavé. Mô¾u teda existova» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Pre vypuknutie my¹lienok v prípade, keï veµké mno¾stvo energie prichádzajúce z úèinného zdroja zapálenia ide do výbu¹nej atmosféry. Po iniciácii po¾iaru dôjde k explózii, ktorá je veµkou hrozbou pre µudské zdravie a trvanlivos».