Registraene pokladnice pre regulaciu

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014, pokiaµ ide o pokladní, ¾e èelí dileme nejaké slu¾by alebo lep¹ou voµbou pre rolu, je pokladnica alebo fi¹kálne tlaèiarne. Napriek tomu mnoho daòových poplatníkov prevádzkujúcich kampane podnikania na pracujúcich osôb odstúpil zo súèasnej povinnosti.

Lieèi» tento auto mechaniky, lekári, právnici, kaderníka, kozmetièky, Vulkanizátory a ¾eny, ktoré ponúkajú stravovacie slu¾by. Prah, ktorý oslobodzuje od nahrávanie elektronické obchodovanie, stále 20 000. Podµa ministra, nové nariadenie zní¾i skrýva skutoènú veµkos» obratu, a to jeden pre zní¾enie ¹edú zónu.Pokladnica je rozdelená na tlaèiareò v tom, ¾e dokonalá je úplne nezávislé zariadenie, prevádzkované predávajúcim a vytiahnuté do akéhokoµvek druhu obchodnej alebo servisnej práce. Jeho základòa (PLU sa získava vo vnútri. Miska je správne navrhnutá pre poskytovateµov slu¾ieb, ako aj pre malé a stredné obchody. Mô¾e tie¾ sedie» v dlhých obchodných zariadeniach, ale tam je podporovaný systémový pokladník, ktorý sa vytvára alebo je knihou predajného systému. Výhodou pokladníc sú tie¾ nízke nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosný. Na druhej strane nevýhody zahàòajú nedostatok prístupu do skladu zo zariadenia, nedostatok mo¾nosti vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nemô¾e by» pou¾itá sama o sebe, chce sa pripoji» k poèítaèu, tak¾e ak sa chystáme na to, spomeòme si na to. Pou¾íva ho poèítaèový program, ktorý ho vedie pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre celé maloobchodné re»azce s rozsiahlou databázou komodít (dokonca aj desiatky tisíc produktov. Medzi ïal¹ie hodnoty týchto sledovaných zariadení patrí mo¾nos» vystavi» faktúry s DPH a následný pohµad do tvaru skladu, zatiaµ èo funkcie zahàòajú veµké nákupné náklady a vyhµadávanú knihu s poèítaèom.