Profesionalne kurzy rybara

Nákup softvéru pre spoloènos» sa èasto mie¹a so znaènými nákladmi. Preto jeden z fondov na úsporu hµadá lacnej¹ie alebo dokonca voµné náhrady. Voµné projekty èasto nemajú rovnakú funkènos», ak sú tie¾ platené. Rozdiel medzi nimi sa najèastej¹ie týka podpory problémov, ktoré sa mô¾u vyskytnú» u¾ poèas pou¾ívania.

Platené verzie sa vyznaèujú rýchlym a komplexným rie¹ením tém ich klientov. V prípade bezplatných verzií sa najèastej¹ie budeme usilova» o rie¹enie problémov sami, alebo hµadanie poznámok na rôzne typy fór, ktoré zdru¾ujú pou¾ívateµov daného softvéru. Problém s vydaním dodatoèného poplatku za softvér je nakoniec zlo¾itej¹í, ak nie sme trvalí alebo stojíme za individuálnu hodnotu. Mnoho mo¾ností, ktoré daný program nemô¾e prevádzkova» v ¹irokom rozsahu pou¾ívanom vo va¹ej spoloènosti, ktoré vám poskytnú produkt, ktorého dôle¾itú sumu nebudete hra». V tomto prípade je dobrým rie¹ením získa» uká¾kovú triedu. Demo program enova je prvým príkladom takéhoto softvéru. Èlovek nemusí by» zodpovedný za jeho nákup, ale je zlo¾ený zo základných obmedzení, ktoré nevytvára vo v¹etkých verziách. A samozrejme, napríklad dokumenty, ktoré budú vydané s pomocou programu envo, budú ma» titulok, ktorý bude obsahova» informácie o probléme s pou¾ívanou verziou programu. Okrem toho demo verzia vám umo¾òuje prida» do databázy malé mno¾stvo záznamov. Úspe¹ne v¹ak, keï sa podnikateµ rozhodne experimentova» s celou príle¾itos»ou, bude môc» bez problémov importova» u¾ vytvorenú databázu. Takýto výjazd sa odporúèa predov¹etkým priemerným a stredne veµkým spoloènostiam, ktoré nechcú vynalo¾i» vysoké výdavky na softvér, z ktorých nebudú pou¾íva» v¹etci. Demo verzia tie¾ umo¾òuje voµný kontakt s technickou slu¾bou výrobcu softvéru.