Procesu vyroby smotany

Motion FreeMotion Free Unikátny balzam na problémy s kĺbmi

Zberaèe prachu sú pravdepodobne jedinou z najbe¾nej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka vývojovej ¹kále aplikácií sú schopné odprá¹i» do mechanickej technológie, cez preplachovacie teleso a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné lapaèe prachu sú lapaèe prachu, ktoré nachádzajú uplatnenie v prakticky ka¾dom priemysle, v ktorom je problém s kontaminovaným vzduchom v priebehu výroby.

Najobµúbenej¹ie sú tzv. Zberaèe prachu, ktoré sú spracované najmä v oblasti dreva a nábytku, vynikajúco plnia svoju hodnotu a odstraòujú iné druhy prachu, ako sú plasty, odpadový papier atï. Spoloènosti, ktoré vyrábajú tieto nástroje, majú vo svojej ponuke aj vysoké hodnoty, ktoré zvládnu. celé výrobné haly, pri ktorých sa pre dané stroje pou¾ívajú samostatne aj stredné stacionárne èasti.Priemyselné lapaèe prachu malých rozmerov (tzv. Kazeta sú ïal¹ím typom jednotiek, o ktorých by sa malo písa». Napriek ich relatívne malej veµkosti sa vyznaèujú celým filtraèným povrchom. Konzultujú v umení najlep¹ie na tenkých a slabých prachoch. Tie¾ ako kazetový separátor prachu, pracujúci s nízkou koncentráciou prachu.Väè¹ie zariadenia (napr. Cyklóny nachádzajú uplatnenie najmä v technológiách, v ktorých je veµká èas» erózneho prachu tvorená napr. V energetike, pri výrobe sypkých stavebných materiálov, v koksárni, zlievarni, uhoµnom priemysle atï.Mô¾u robi» vo výbu¹nej sfére, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade s informáciami ATEX. Hlavnými pou¾itiami sú prach, piliny, hobliny, brúsny prach s pilinami z iných materiálov, tzv olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie filtraèné zberaèe prachu s modulárnou kon¹trukciou sa vyznaèujú silnou kon¹trukciou a multifunkciou. Je mo¾né pou¾i» rôzne formy z hµadiska ich manipulácie, spôsobu vyprázdòovania a èistenia rukávov filtra.Priemyselné lapaèe prachu hrajú dôle¾itú úlohu: pomáhajú udr¾iava» cestu a hygienu v priestore výrobnej haly, zatiaµ èo v zimnom období v recirkulaènej jednotke obnovujú teplý vzduch.