Priznaky 6 ty dooveho tehotenstva

Zo ¹koly v skupine, z televízie, z online fór, cez noviny, aj vïaka rozhovoru s mamièkami / babièkami - zis»ujeme, aké sú príznaky tehotenstva. Vieme, ¾e keï¾e nie sú ¾iadne mesaèné krvácania, je to ¹tádium na vykonanie tehotenského testu. Keï je test indikovaný, je èas oèakáva» závraty, hladu a predov¹etkým nevoµnos» a zvracanie. Aj keï tomu neveríme príli¹ èasto, v období, keï sa èasto pripú¹»ame, ¾e sa vyskytujú prípady, keï vôbec nevidíte vedµaj¹ie úèinky tehotenstva, sme v tomto období èasto verní. Mo¾no sú veµmi jemné. Èo sa v¹ak nestane, je v¹eobecné presvedèenie, ¾e nie je èas ani nevoµnos», to znamená, ¾e èoskoro bude die»a samo. Èo je v¾dy s µuïmi, ktorí majú nezvyèajné príznaky tehotenstva? A èo mô¾u robi»?

Nutrièné chute - samozrejme, nehovoríme o sendvièovej nátierke so slivkovým lekvárom, uhorkami a vajeènou pastou. Niekedy sa tehotná ¾ena zaèína takzvanou nenasytnou tú¾bou, ktorá umo¾òuje neodolateµnú tú¾bu jes» nejedlé výrobky. Tak napríklad sendviè s marmeládou, uhorkami a vajeènou pastou, hojne naliate tekutým mydlom. Výskyt takýchto príznakov si vy¾aduje okam¾itú konzultáciu s lekárom.®eleznice v ústach - niekedy prichádza k záveru, ¾e tehotné ¾eny jemne napuèiavajú ïasná a krvácajú pri èistení. V takýchto situáciách bude potrebné viac obvyklých náv¹tev nielen u gynekológa, ktorý je tehotná, ale aj u zubného lekára.Inkontinencia moèu - predov¹etkým preto, ¾e pijete veµmi veµa. Po druhé, preto¾e vá¹ moèový mechúr v roz¹írenej maternici "sedí" ka¾dých 2 kg malého stvorenia. Skôr nemô¾ete s tým niè robi», dobrým rie¹ením bude vybavi» sa urèitými panèuchovými vlo¾kami (ako sú veµké pampers a èastým kúpaním, preto¾e skladovanie moèu v kombinácii s ka¹µom alebo smiechom mô¾e ma» nepríjemné následky.Chrápanie - za to sú opuchnuté nosné dierky, ktoré mô¾u by» ovplyvnené nielen dojmom neustále napchávaného nosa a prirodzeného krvácania, ale aj spaním v noci. Necíti to vôbec nemo¾né. Vïaka tomu vás vá¹ man¾el, ktorý a¾ doteraz takmer ka¾dú noc urobil z jeho útr¾kov, pochopí, ako ste sa cítili a èo ho prekroèilo.Zmeny ko¾e - je to o iných miestach na tvare a krku a o pavúkoch, ktoré sa mô¾u objavi» na ka¾dom kúsku tela pokrytom ko¾ou. Za týmto modelom sa mení melanín, ktorý nám v prirodzených podmienkach umo¾òuje ma» krásny vzhµad poko¾ky (alebo urèitej úrovne, ale jej nadmerná stavba v stave po¾ehnania mô¾e urobi» pre ne¹tandardné zmeny a materiály priamo z najèistej¹ích hororov. Nemajte v¹ak záujem. V¹etky tieto zmeny prechádzajú v neskor¹ích obdobiach tehotenstva alebo najneskôr po pôrode. Ak sa farba zmení a na tvári sa objaví na tvári, investova» do prá¹ku a hlboké zakrytie nadácie. ¥ahké kozmetické procedúry úèinne zakrývajú v¹etky nedokonalosti.Nespavos» - je to isté veµa vá¾nych, ¾e sme navy¹e zdôrazòovaní jedlom iných µudí, ¾e tehotenstvo je "nový moment, keï mô¾eme spa»."

Fakty samy o sebe sú tehotné, normálne nie sú, rovnako ako brucho, ktoré sa dostávajú celkom úèinne bráni dosta» sa do spánku. Bohu¾iaµ, pravdepodobne neexistuje spôsob, ako sa vysporiada» s nespavos»ou, ktorá vznikla (za ¾iadnych okolností nemô¾ete zabráni» tabletkám na spanie!. Musíte si na to zvyknú». Av¹ak, samozrejme, rovnako ako predtým, tieto skutoènosti tie¾ zmiznú s dodaním. Teoreticky. Ako sa mô¾e okrem ¹tandardných príznakov tehotenstva stále objavova» nové, niekedy vtipné, niekedy o nieèo menej. Vo v¹eobecnosti to nedáva zmysel, tehotenstvo je obzvlá¹» príjemnou etapou by» ¾enou a nie je niè nové, len aby som vám, drahým budúcim matkám, prial ¹»astné a sebavedomé tehotenstvo, ako aj ¹»astnej¹iu výchovu budúcich potomkov.