Prekladateusky urad

Na¹a prekladateµská spoloènos» zamestnáva iba skúsených a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí pristupujú ku ka¾dej práci dobre. Pred zaèatím výmeny informujeme spotrebiteµa o odhadovaných nákladoch a èase ich dokonèenia.

Zaruèujeme najkvalitnej¹í preklad a výnimoèné, nízke ceny. Niektorí zákazníci majú veµkú dôveru. Na¹a prekladateµská agentúra Krakov má ako ústny, tak písomný preklad. ©pecializujeme sa na stredné a prírodné preklady. Radi prelo¾íme právne a obchodné dokumenty, kore¹pondenciu a odborné texty. Dodr¾iavame plné uvá¾enie informácií vydaných v textoch vydaných klientom. Máme dobré certifikáty, ktoré potvrdzujú najlep¹iu kvalitu ponúkaných slu¾ieb. Taktie¾ nasmerujeme na¹u ponuku na súkromné tváre i firmy. Uèíme sa o najmodernej¹ích metódach podpory prekladateµstva. Zákazníci mô¾u zada» objednávku v miestnej spoloènosti alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame ïal¹ie druhy tlmoèenia: simultánne, konsekutívne, preè a vyjednávanie. Prvý z nich sa pou¾íva hlavne poèas konverzácií. Nevy¾aduje dodatoèné technické vybavenie. Vyberá rýchlos» a presnos». Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Na druhej strane konsekutívne tlmoèenie sa mení poèas vernisá¾e, tréningov a kurzov. Preklad a pôvodný text sa prelínajú. Máme na mieste preklad pre výlety a ¹tudijné náv¹tevy. Potom sa odporúèajú profesionálni a prekladaní prekladatelia. V prípade dohodnutého prekladu prekladateµ vystupuje aj ako vyjednávaè. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardné, súdne a literárne. ©pecializuje sa aj na pochopenie informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je výzva pre celé kancelárie, ktorá odporúèa odborný preklad. ®iada tie¾ o odborné preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!