Preklad dokumentov z poznanovych aut

21. storoèie je ideálnym vývojom dopytu po druhom type prekladu. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní k tomu, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Èo spoèíva pod týmito vedomos»ami?

Niekoµko opatrení prispôsobujúcich daný produkt potrebám miestneho trhu, ktoré zahàòajú softvérový preklad, a teda ¹ikovný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, a tie¾ zodpovedajúcemu poslednému jazyku. Preto ide o znaky, ako je úprava formátu dátumov alebo triedenie písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s vedou a vedou súvisiacimi s ERP, SCM, CRM, programami na podporu plánovania a realizácie alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie sa robí na spektre príle¾itostí na dosiahnutie zahranièného softvéru s príli¹ veµa, a tak výrazne prelo¾i» do globálneho úspechu spoloènosti.Zavádzanie materiálu pre svetové veµtrhy sa stále zhroma¾ïuje s internacionalizáciou výrobkov. Èo je iné z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov po¾iadavkám potenciálnych pou¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych lokálnych charakteristík, kde sa lokalita zameriava predov¹etkým na poslednú, reaguje na poradie konkrétnych trhov, zapája sa do ¹pecifických potrieb danej lokality. Z tohto dôvodu sa miesto pou¾íva pre ka¾dý trh inak a internacionalizácia pre daný produkt raz. Oba procesy sa navzájom zlep¹ujú a majú veµké plány na fungovanie globálnych trhov - stojí za to zvá¾i» oboje.Existujú závislosti medzi lokalizáciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri sprevádzaní týchto procesov. Pred zaèiatkom umiestnenia by sa mala internacionalizácia zastavi». Stojí to za to, preto¾e dobre realizovaná internacionalizácia výrazne zni¾uje èas potrebný v priebehu lokality, èo predl¾uje obdobie, ktoré je dôle¾ité pre aplikáciu výrobku na trh. Táto hra, dobre riadená internacionalizácia, súvisí so zárukou prospe¹ného uvedenia produktu na cieµový predaj bez rizika spracovania softvéru ihneï po dokonèení fázy lokalizácie.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» cestou k úspechu v podnikaní.