Pracu pousko ruskeho prekladateua

Prekladateµ je ¾ena s filologickým vzdelaním, ktorá vïaka znalosti dvoch jazykov doká¾e prelo¾i» ústny prejav alebo text vytvorený zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Proces prekladu si vy¾aduje nielen schopnos» spozna» a hra» text, ale aj komunikaènú schopnos» artikulova» jeho èinnos» v pôvodnom jazyku. Teda okrem jazykovej kompetencie je tlmoènícka kancelária dobre informovaná v súkromnej práci, dôle¾itej¹ie je viac informácií a schopnos» rýchlo získava» vedomosti a hodnoti». Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ vzbudi» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. šampón proti vypadávaniu vlasov

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèník sa podieµa na uµahèovaní komunikácie prekladom vedeného alebo posunkového jazyka, èo umo¾òuje konverzáciu medzi dvomi partnermi, ktorí nemô¾u vies» konverzáciu v tomto jednom jazyku. Medzi prekladateµskými slu¾bami vo Var¹ave, pokiaµ ide o tlmoèenie, je obzvlá¹» populárne simultánne a konsekutívne tlmoèenie. Simultánnos» je odhodlanie priebe¾ne bez vopred pripraveného textu, ktorý sa tie¾ uskutoèòuje s vyhlásením reèníka. Veµké stretnutia a konferencie sú najbe¾nej¹ou situáciou, keï sa odporúèa simultánne tlmoèenie. Prekladateµ pou¾íva zvukovo izolovanú kabínu, kde poèúva reè hovorcu prostredníctvom slúchadiel a zároveò ju prekladá, èo ostatní úèastníci poèúvajú cez slúchadlá.

Konsekutívne tlmoèenie menej a menej populárneKonsekutívny tlmoèník je pomerne uµahèená úloha, preto¾e si v¹imne reè pomocou ¹peciálneho nahrávacieho systému a a¾ potom hrá slovo reèníka v cieµovom jazyku. Akonáhle to bol jeden spôsob ústneho prekladu. Dnes je to teda metóda, ktorá je nahradená simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka ¹irokým technológiám stáva stále viac populárnym. Konsekutívne tlmoèenie je odhalené a dôle¾ité, preto¾e v dôsledku oneskorenia èasu potrebného na zaznamenanie reèi trvá reprodukcia cieµového textu autora dlh¹ie. Interpersonálne èrty potrebné v interpretaènej profesii sú výborná pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.