Pracovne prace v oblasti charterovej karty pre domacnosti

Na¹a ponuka zahàòa iba bohaté a technologicky silné zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálne priemyselné vysávaèe vyrobené spolu s radom atex. Zabezpeèenie bezpeènosti práce, ochrana umenia a ergonómie slu¾ieb nájdete tu. Najlep¹ia úèinnos» odsávania a filtrácie bola dosiahnutá vïaka pou¾itiu vysokokvalitných prísad, technicky zlep¹ujúcich tvar a nepretr¾itý rast v rámci filtrácie, vákua a filtrovacích techník.

V ¹irokom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj profesionálne, oveµa lep¹ie èipové a kvapalné stroje, ako aj agregáty typu S, ktoré sú kombináciou priemyselného vysávaèa a vákuového dopravníka.

Odsávanie prachu, vysávanie, vákuové èistenie a vákuové transporty pomocou odsávacích agregátov s výkonom od 3 do 300 kW s filtraèným systémom s urèitou úrovòou a v¹etkými typmi prvkov, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou zabudovaných vysávaèov a ukladajú ich do iných kontajnerov alebo dopravných zariadení. Hromadne vyrábané aspekty sú prispôsobené individuálnym potrebám.

Sme priekopníkom vo vývoji inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Agregáty sa pou¾ívajú aj na prívesy alebo nákladné automobily, sú tie¾ optimálnym nástrojom na rie¹enie podnikov, ktoré ponúkajú upratovacie práce pre priemyselné závody. Tieto prístroje sa odoberajú pri odsávaní väè¹ích dávok suchého materiálu z dôle¾itých priestorov. Boli vyrobené podµa ADR s výbu¹nou odolnos»ou podµa ATEX.

Pou¾ívame projektovanie, vytváranie, montá¾ne nástroje a odpra¹ovacie kon¹trukcie. Vyrábame zariadenia na odpratávanie strojov, zostáv zariadení a zariadení v plných odvetviach priemyslu. Plánujeme a robíme a in¹talujeme výbu¹né prachy.