Pracova v zahraniei v nemeine bez jazykovych znalosti

Choco Lite

V sérii, keï je èoraz viac µudí definovaných na hodinu alebo prácu v zahranièí, dopyt po ¹kolení sa výrazne zlep¹il. ¥udia chcú prelo¾i» dokumenty ¹pecificky pre kariéru v zahranièných spoloènostiach. Ak niekto ide do Nórska, je napríklad potrebné, aby osoba mala rôzne certifikáty potvrdzujúce kvalifikáciu alebo kvalifikáciu.

Medzi takéto dokumenty patrí napríklad kurz na vysokozdvi¾né vozíky alebo rôzne typy vý»ahov alebo samotné stroje. Mô¾e by» tie¾ potrebné prelo¾i» dokumenty osvedèujúce znalosti poèítaèových programov. Takýto materiál pravdepodobne bude zárukou absolvovania kurzu v oblasti grafického dizajnu. Je mimoriadne výreèné ma» maturitné vysvedèenie v cudzom jazyku. Keï absolvujete ¹túdium, mô¾ete získa» kópiu diplomu v angliètine za príplatok. Stojí za to vyu¾i» tieto ponuky, aby ste neskôr nemuseli pou¾íva» pochopenie tohto materiálu.

Pred odletom sa musí prehliadnu» prekladateµom. Samozrejme, ka¾dý, kto bude významne usporiadaný, aby hµadal knihu a pripravil kompletnú sadu príspevkov, bude jednoduch¹ie. Zahranièní zamestnávatelia budú ochotnej¹í zamestna» osobu, ktorá bude schopná preukáza» príslu¹nú kvalifikáciu, ktorá bude bohatá na kontrolu. Vïaka slu¾be prekladu dokumentov poµský mu¾ bez problémov potvrdí svoje názory v Poµsku. Stojí tie¾ za to premý¹µa» o príprave referencií z predchádzajúcej práce. Úplne odli¹né je mo¾né pozorova» pre kandidáta, ktorý sa mô¾e pochváli» skúsenos»ami s konkrétnou pozíciou s príslu¹nými referenciami. V prípade odkazov by sa mali zobra» do úvahy preklady dokumentov. S vy¹¹ie uvedenou radou mô¾ete pripravi» súbor s najdôle¾itej¹ími dokumentmi, ktoré budú potrebné poèas vyhµadávania akcie a pohovoru. Nezabudnite, ¾e mô¾ete preklada» preklady dokumentov on-line bez toho, aby ste sa dostali mimo priestor a strácali èas hµadaním kancelárií. Ak plánujete výlet do zahranièia, nenechajte sa prekvapi» a pripravte svoje dokumenty dnes.