Prach na pracovisku

http://contentis.pl/skhealthymode/vivese-senso-duo-shampoo-2-sampon-proti-vypadavaniu-vlasov/

Výrobné technologické postupy sú sprevádzané emisiou zneèistenia prachom, najmä pri »a¾be surovín, drvení, mletí, mie¹aní a preosievaní. Okrem hluku je priemyselný prach najzáva¾nej¹ím zdravotným rizikom v ¾ivotnom prostredí.

Vzhµadom na zárobky na úrovni zdravia rozdeµujeme prach na:- drá¾divý prach,- jedovatý prach,- alergénne prachy, \ t- karcinogénne prachy, \ t- vláknitý prach.Základný význam v pozadí vy¾arujúci tuhé zneèis»ujúce látky je urèitá prevencia prostredníctvom pou¾itia inej a sociálnej ochrany pred prachom.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie, \ t- polomasky s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi,- hry s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi, \ t- prilby a ochranné kukly.Kolektívna ochrana pred prachom zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania staníc, voµne stojace dúchadlá a ventilátory.Odpra¹ovacie zariadenia delíme na: zberaèe suchého a mokrého prachu.Najèastej¹ie pou¾ívané lapaèe prachu sú: usadzovacie komory, lapaèe prachu s filtraèným povrchom, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, zberaèe mokrého prachu.Vyrovnávacie komory sú jedineèné od najµah¹ích zberaèov prachu s nízkymi in¹talaènými nákladmi. Charakteristickým znakom tohto prístupu je obmedzená úèinnos» odstraòovania prachu, preto sa zvyèajne pou¾ívajú v kombinácii s vlastnými lapaèmi prachu. Odluèovaèe filtrov vynikajú veµmi rýchlo. Slú¾ili v keramickom a hutníckom priemysle, sú to najlep¹ie metódy odstraòovania prachu. Mokré zberaèe prachu vyu¾ívajú vodu v projekte na neutralizáciu uvoµneného prachu. Vedµaj¹ím úèinkom je odpadová voda, ku ktorej dochádza na konci prenosu kontaminantov do kvapaliny. V oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu sa musia pou¾íva» len ¹peciálne rie¹enia, pre ktoré musia by» èistiace zariadenia certifikované podµa ATEX.Výber odpra¹ovacieho zariadenia závisí od odvetvia aj od ¹pecifickej hrozby.