Povinnosti zamestnavatela a choroby z povolania

Podľa nariadenia ministra hospodárstva SR. \ T 8. júl 2010 s ohľadom na minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s navrhovaným opatrením v zmysle práce výbušnej atmosféry (Vestník zákonov z 30. júla 2010 je zodpovedný každý zamestnávateľ, ktorý využíva technológie, ktoré ohrozujú vytvorenie výbušnej hrozby urobiť príslušný dokument uvedený v právnom výrobku.

Dokumenty na ochranu pred výbuchom sú textom ochrany pred výbuchom (v skratke PPE, ktorý prísne reguluje princípy, ktoré ho robia v potenciálne nebezpečných prostrediach a ukladá zamestnávateľovi množstvo povinností, ktoré musí spĺňať, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia a výbuchu. Zamestnávateľ je nútený:- zabránenie prítomnosti výbušnej atmosféry, \ t- zabránenie vznietenia vo vyššie uvedenom atmosféra,- obmedzenie negatívnych účinkov možného prepuknutia na zabezpečenie ochrany zdravia a zdravia zamestnancov.

Zamestnávateľ musí poskytnúť a prideliť bezpečnostné opatrenia. Dokument na ochranu pred výbuchom musí obsahovať opis systematickej kontroly bezpečnostných opatrení, termínov na údržbu zariadení, posúdenie rizika výbuchu, pravdepodobnosti zdrojov vznietenia, typov používaných metód, zariadení, látok, ktoré sú potenciálnym zdrojom, odhadovaných účinkov možného výbuchu. Okrem toho je v pracovnej miestnosti oddeliť vhodné priestory v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a určiť pravdepodobnosť výbuchu v nich.Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primerané bezpečnostné opatrenia opísané v nariadení. Dokument by mal byť vytvorený pred sprístupnením ohrozeného pracoviska zamestnancovi. Nebezpečné polohy by mali byť dokonale označené žltou trojuholníkovou značkou s čiernym prostredím a čiernym nápisom EX umiestneným v strede. V DZPW sa zamestnávateľ zaväzuje k evakuácii vo forme ohrozenia.