Pokladoa k t

Obzvlá¹» významný materiál a pre investora je aj príjem z pokladnice novitus lupo. Tí dokonalí majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, noví by mali v¾dy s nimi odstráni» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás na príjmy nedávajú veµkú pozornos», ktorá v mnohých prípadoch mô¾e ma» tragické následky. Ako dlho by sme mali uchováva» takéto výtlaèky z registraèných pokladníc a v akých mo¾nostiach mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V úspechu podnikateµov je vec veµmi jednoduchá. Mali by chráni» kópie príjmov po dobu 5 rokov - v prípade kontroly z daòového úradu. Preèo je tento dokument v¾dy zákazníkom?Tento nízky odpad papiera v mnohých prípadoch, ktoré vytvárajú kolosálny význam. Ak poznáme platnos» potvrdenia o registrácii a vieme, kde takýto dokument správne ulo¾i», mô¾eme získa» veµa. Platí to najmä pre ka¾dý aktuálny prípad, v ktorom po¾adujeme inzerova» zakúpený produkt alebo ho odovzda» a prijíma» va¹e peniaze. V tomto prípade nás predávajúci po¾iada, aby sme preukázali potvrdenie o potvrdenej transakcii. Kedy sa musíme postara» o to, aby sa príjem dostal na podanie s»a¾nosti? Ak nakupujeme potraviny, doká¾eme nahlási» problémy s nimi spojené a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali tieto potvrdenky skladova», èo je dokument na nákup obleèenia, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám slú¾i a¾ na 24 mesiacov na zistenie rozhodnutí o s»a¾nostiach. Samozrejme, keï nepodáme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹ia je hodnota inzerovaného výrobku, tým silnej¹ia je strata spojená s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predávajúci musí da» pri nákupe. Spomeòme si viac na udr¾anie takýchto dokumentov v spravodlivom meradle. Mô¾eme vytvori» obálky, v ktorých budeme zbiera» príjmy v chronologickom èase, mô¾eme èerpa» ¹peciálny box na túto povinnos». Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci uskutoènený predaj uchovávaný tak dlho, kým to bude základom pre podanie s»a¾nosti.