Pokladoa 3 roky

Mô¾eme sa stretnú» s daòovým registraèným pokladníkom, kde fyzické osoby platia za tovary alebo slu¾by, a vplyv takéhoto obratu presahuje limit stanovený ministerstvom financií.

Preèo aj keï pokladnica funguje?Pokladòa existuje ako nástroj, do ktorého sa predávajú produkty alebo slu¾by. Vïaka tomu mô¾e úloha, ktorá platí za produkt alebo pomoc, získa» presný zoznam toho, èo dala. Obsahuje presnú cenu ka¾dej polo¾ky a celú sumu. Dôkaz o predaji nie je niè iné ako potvrdenie. Je to vïaka tomu, ¾e sme pochopili za to, èo a koµko dali, a ak náhodou nie je príli¹ vysoká alebo príli¹ nízka. Mô¾e sa tie¾ sta», ¾e èlovek bude nevedome získa» vadný tovar. Potom je potvrdenie jednak o spolupráci takéhoto tovaru za osobné alebo za hodnotu peòazí, èo bude zodpoveda» sume, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica sa v¹ak nepou¾íva iba na tlaè príjmov. Jej ïal¹ou úlohou je písa» predaj. Po ka¾dom predaji je predávajúci povinný vypracova» dennú správu o predaji. Vïaka nej sa zaregistrujú niektoré výrobky, aké výrobky sa predávajú, koµko ich bolo zaplatené a koµko DPH mali od nich.

Pokladnica ERCExistujú zvlá¹tne typy pokladníc. Mô¾eme sa napríklad nauèi» pokladnicu ERC alebo Elektronický registraèný poklad. Jedná sa o aktuálnu pokladòu, èo sú programy, ktoré výrobca odovzdal. Nie je dôle¾ité meni» ich. A má dos» malú kapacitu urèenú u¾ po niekoµkých rokoch. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e nahradi» daòový modul novým alebo úplne zmeni» celú pokladnicu na inú. Táto skupina pokladníc zahàòa okrem iného mobilné kasína, samostatné pokladne alebo registraèné pokladne.

Fiskálne terminályDruhým typom pokladnice je POS pokladnica, alebo elektronický predajný bod. Tie¾ sa nazývajú poèítaèové registraèné pokladne. Sklada» predov¹etkým z poèítaèa, fiskálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Súèasné registraèné pokladne sú univerzálne, èo znamená, ¾e k nim mô¾u by» pripojené viaceré fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené vo vz»ahu k individuálnym potrebám alebo k rozvoju spoloènosti.