Pokladniene kancelarie

Zákonné ustanovenia zaväzujú mnohých podnikateµov k registrácii pohybov v pokladnici. Vhodné zariadenia musia by» vlastníkmi obchodov, kaderníkov alebo kozmetiky a dokonca aj taxikári, lekári alebo právnici.

Profesie, ktorých obyvatelia majú povinnos» kúpi» pokladnicu, sa výrazne lí¹ia. V zmluve s tými, ktorí sú v súèasnosti na trhu, existuje mnoho spôsobov registrácií hotovosti. To umo¾òuje ka¾dému vybra» si zariadenie, ktoré je najvhodnej¹ie pre podnikanie spoloènosti. Obchody s fi¹kálnym vybavením ponúkajú POS aj erc pokladne. Prvé z posledných èísel je urèené pre zákazníkov, ktorí majú v úmysle nakúpi» hotovostnú ponuku èo najviac. Z radu zariadení typu erc mô¾ete hµada» µudí, ktorí prevádzkujú biznis v men¹om rozsahu, okrem právnikov a lekárov. V tejto skupine sa upravujú zariadenia s ni¾¹ími parametrami, ako sú mobilné registraèné pokladne, jednorazové pokladne alebo systémové pokladnice. Mobilné kasína sa objavujú v malých veµkostiach, èo uµahèuje ich balenie a ich roztrhávanie, nech sú kdekoµvek. Rozsah funkcií, ktoré poskytujú, je urèite dos» obmedzený av prípade niektorých profesijných skupín postaèuje. Niektoré z inovaèných zariadení sú viditeµné na trhu. Majú odolné batérie, tak¾e ich mô¾ete pou¾íva» celé hodiny bez obáv z vybíjania. Je to zaujímavé rie¹enie pre ¾eny, ktoré sa napríklad podieµajú na podomovom predaji, prièom pracovné podmienky neumo¾òujú èasté pripojenie pokladnice k elektrickej energii. V¹ade, kde je potrebné zariadenie premiestni», to bude tá, ktorá ponúka stabilnú formu a bývanie zo zdravých materiálov. Tieto diely sa vyznaèujú takmer ka¾dou mobilnou pokladnicou. Výrobcovia veµmi èasto, ako dodatoèná ochrana, ponúkajú aj rôzne typy krytov alebo krytov na ochranu klávesnice pred neèistotami.