Pokladnica v lienka

Antidepresíva a psychotropné lieky sú veµké typy liekov, ktoré priamo ovplyvòujú vzhµad va¹ej mysle. Zákon o úèinku lieèby psychotropnými látkami má by» návrat k normálnym úrovniam du¹evné normalizácie pacientovho zdravia a aby sa tak, ¾e mô¾e by» tie¾ zavedená do niektorej z existencie v spoloènosti. & Nbsp; Av¹ak, tak preèo, keï je úspech be¾ných liekov, psychotropy mô¾e by» nevhodne, èo spôsobí veµké zmeny pre krat¹ie vo va¹om vlastnom tele a mysli. A len jeden ako v prípade iného druhu liekov, by mal by» tie¾ opatrní príli¹ rýchlo, nemajú zru¹il, preto¾e to potom mô¾e spôsobi» nadmerné vedµaj¹ie úèinky, oveµa ¹ir¹ie ako v úspe¹nom dokonèení lieèby. Tak¾e ako by malo by» stiahnutie psychotropných liekov? Kedy mô¾eme dovoli», aby sa zaèala hodina zabudnú» na tento druh lieèby? Po prvé, µudia, ktorí chránia chorých µudí, a oni tie¾ u¾ívajú psychotropné látky, by mali by» starostlivo a postara» sa, aby sa zmeny, ktoré vstupujú svoje telo správne urèi», èi sú zmeny vyplývajúce z aktuálneho liekov, alebo da» naopak. Vidíme Ak je príli¹ vysoký pokles tú¾bu by» buï a splnenie ich záujmy, budeme ma» voµný a slabý a to buï samostatne, tak¾e sa naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my melancholické & nbsp; µudia s depresiou stal nebezpeèným pre seba ako nová ¹ialená, veµmi je to mo¾né, To je èas premý¹µa» o zastavení liekov. Samozrejme, nemali by ste to spôsobi» sám. Ka¾dý takýto postup treba konzultova» s odborníkom. V niektorých prípadoch sa rozhodnutie budú tie¾ potrebova» niekoµko psychiatrov, najmä ak nebudeme kupova» plnú právomoc predchádzajúceho lekára.

VaricoFixVaricoFix - ©peciálna formulácia pre kàèové ¾ily!

Ak sa na druhej strane rozhodli preru¹i» psychotropné lieky, povedzme, ¾e nemô¾eme vidie» to isté ako okam¾itý proces. Znamená to, ¾e nemô¾eme vzia» jednu noc názor na stiahnutie a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek lieky, ktoré máme. Takéto opatrenia by mohli v skutoènosti vedie k príli¹ veµkej zhor¹eniu jeho zdravia v dôsledku výskytu príli¹ náhlej absencia urèité chemické látky v na¹om systéme, èo mô¾e urobi» vhodnej¹ie pre recidívy. Je dobrou praxou preru¹i» psychotropné lieky na dlhé a postupné obdobie. Nepodvádzaj sem myslel, ¾e raz jeden deò sa te¹í na dôkaz 200mg antidepresívum, druhý deò som mô¾e trva» len 175 mg. Proces preru¹enia lieèby musí by» èo najviac rozdelený. Tak¾e návrat k predchádzajúcej príklad, ak pondelok som si vzal 200 vonku, ale 175 mg drogy, musím da» si èas 3, 4 tý¾dne analyzova» svoje telo, skontrolujte, èi iný ¹tát je atraktívna alebo menej prvý. Ak zistím, ¾e poèiatoèný proces stiahnutia prebieha dobre, po mesiaci mô¾em u¾íva» len 150 mg drogy. Súèasný postup by mal vyzera» ako postup a¾ do ukonèenia psychotropných liekov. Navy¹e, odborníci, ktorí si myslia, ¾e psychotropné preru¹enie je mo¾né, pripú¹»ajú, ¾e jedno stiahnutie lieku nemusí staèi». Na zaèiatku by sme mali zvá¾i», èo v nás spôsobilo depresiu alebo iný typ ochorenia. Chápeme-li, ¾e na dôkazy o ich problémy zaèali, keï výrazne zhor¹il vzhµad vá¹ho vlastného miesta, alebo od zaèatia prác, s najväè¹ou pravdepodobnos»ou budete potrebova» viac priestoru zmeni» na¹e ¾ivoty. Vzhµadom k tomu, niekedy mo¾no zistíte, ¾e tím bol schopný vzia» psychotropných lieèby bude márne, ak na zaèiatku individuálneho myslenia o tom, do centrálneho spôsob, ako uspokoji» svoje potreby v ¾ivote, ¾e ka¾dý z nás zmysly boli doruèené, èi malé.