Pohlavne organy bociana

Vaginálna biocenóza je diagnostická otázka, ktorá posúdi vaginálnu èistotu, biológiu, flóru a ¹kvrny. Biocenózy sú mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú vo vaginálnom epiteli, ktoré ovplyvòujú optimálne fungovanie ¾enských reprodukèných orgánov. Najdôle¾itej¹ím je ¾ivot normálnej biocenózy a zisk preòho zahàòa chirurgické zákroky, nedodr¾iavanie hygieny, hladiny hormónov, nekontrolované pou¾ívanie antibiotík a sexuálnych návykov.

Vaginálna biocenóza sa poèíta s odobratím tampónu z otvoru na overenie sekrécie. Vïaka tomuto silnému názvu, aké metódy mikroorganizmov ¾ijú v genitálnych mo¾nostiach a èi neboli nájdené ¾iadne patogény alebo zápaly. Biocenóza pravdepodobne ¾ije bez zdravotného sprostredkovania. ®ena by mala vytvori» tento druh, najmä ak sa objavia príznaky zápalu pozdå¾ nej, èo vedie k svrbeniu vagíny a vulvy, vaginálneho výtoku a zápalu moèových ciest. Pri tomto postupe je dôle¾ité úspe¹ne kontrolova» priebeh vaginitídy. Niekoµko hodín pred testovaním nemô¾ete pou¾i» ¾iadne vaginálne lieky alebo pou¾íva» antibiotiká v akejkoµvek forme. Pohlavný styk by sa tie¾ mal preru¹i» dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z plodnosti je stále dôvodom, preèo nemô¾ete vstúpi» do biocenózy. Pokiaµ ide o jednu ¹túdiu, vaginálna biocenóza je vykonávaná gynekológom na gynekologickom stolíku. Tampón, vulvá alebo moèový trakt sa tiahne tenkým drôtom alebo tampónom. Test je bezbolestný, av¹ak mô¾ete ma» nejaké »a¾kosti so zápalom. Na svadbu ne¾ije dlho, preto¾e len pár minút. Drôt s vaginálnou sekréciou sa skúma pod mikroskopom v presnej povahe detekcie mo¾ných patologických mikroorganizmov. Nane¹»astie je tu najnov¹ia invazívna skú¹ka, tak¾e sa mô¾ete obliec» a vráti» sa k svojim prirodzeným povinnostiam. Správny výsledok, ktorý v¹etci oèakávali, by mal ukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak existujú jednotlivé baktérie a bielych krviniek, teraz uvádzame nový stupeò. Z radov tretej úrovne pokraèuje v nedostatoènom rozvoji bakteriálnej flóry a veµkého poètu patologických mikroorganizmov. Vo ¹tvrtej fáze v¹ak existujú huby alebo trichomony.