Opticky system po

Laboratórne mikroskopy (tie¾ známe ako optické mikroskopy sú mikroskopické misky, ktoré pou¾ívajú svetlo pou¾ívané optickým systémom na vytvorenie zväè¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy sú vytvorené hlavne zo sady optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po desiatky.

Kde sa pou¾ívajú mikroskopy?Moderné laboratórne mikroskopy sú pou¾ívané v lieèbe nauèi» veµa vecí sa pozrie» na veµmi malé objekty. Profesionálne mikroskopy sa pou¾ívajú v biologickom, biochemickom, cytologické, hematologických, urologický, ko¾né aj v klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa pou¾ívajú laboratórne mikroskopy, okrem iného, v hµadaní a overovaní morfológia mikrobiálnych buniek a tkanív. Disciplíny platia za tieto otázky sú mikrobiológie, histológia, cytológia tudzie¿. V oblasti chémie a fyziky sa v¹ak mikroskopy spracúvajú v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia pou¾i» na analýzu výstavbu skalách.

Priblí¾enie obrazuTradiènými laboratórnymi mikroskopmi, ktoré vyu¾ívajú prírodné alebo umelé svetlo v optickom obchode (niekedy nazývané aj svetelné mikroskopy, sa tie¾ hrajú vo vzdelávaní ako vzdelávací nástroj na podporu vedy v oblasti vedy. Testovaný objekt sa osobne vy¹etrí pomocou okuláru alebo na obrazovke monitora vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálna fyzikálna hranica zväè¹enia filmu v optických mikroskopoch je urèená uhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktorá je zjednotená s vlnovou då¾kou svetla, séria pre jasnos» obrazu zodpovedá presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie a v nových optických mikroskopoch mô¾ete získa» zväè¹enie na tisícinu.