Odstranenie prachu v cyklone

Moderné zariadenia na odstraòovanie prachu predstavujú inovatívnu technickú úroveò. Ich multilaterality a znaèka sú bezkonkurenèné. Mô¾u sa poci»ova» ako v negatívnom, tak v hypertenznom poradí. Systém odstraòovania zneèistenia, ktorý ¾ije silne prispôsobený chutiam viet. Technika odstraòovania prachu a filtrácie rozhodujúcim spôsobom prispieva k kvalite organizácie a bezpeènosti funkcií v mnohých odvetviach a remeslách.

Pre zamestnancov a ¾ivotné prostredie je nevyhnutný vhodný filtraèný systém a presný výber filtraènej textílie. Dôsledky zlých alebo nedostatoène nastavených filtraèných systémov sú nedostatoèná sacia kapacita, vysoká spotreba energie, veµký filter, kontaminovaný vzduch a spätný vzduch aj s neèistotami.

Malé zberaèe prachu si zakúpia rovnaký výber extrakènej kapacity a filtraèného objemu ako súèas» testovaných kon¹trukèných systémov. Úèinnos» ventilátorov, filtraèný povrch a spôsob odstránenia nedostatkov sú prispôsobené skutoèným potrebám. Zozbieraná zmes prachu a pilín sa mô¾e napríklad zabali» do vreciek, pretlaèi» alebo rozlia» do nádoby. Ak sa výrobný profil zmení, systém sacieho systému sa dá bez problémov prispôsobi».

Musí sa tie¾ vyvíja» zberaè prachu, roz¹írenie filtraèného povrchu a rekon¹trukcia smerom k získaniu väè¹ieho filtraèného zariadenia s ponukou priestoru mimo cieµa.

Filtrácia prachu sú prachové filtre, ktoré sú jedineèné pri súkromnej v¹estrannosti a forme. Prístroje sú tie¾ dôle¾ité na to, aby sa zaobchádzalo ako s filtráciou akcií pri hypertenzívnom ako aj pri podtlaku. Systém zne¹kodòovania odpadu mô¾e existova» pre v¹etky spoloène prispôsobené chuti úloh.