Odstranenie prachu pasovych dopravnikov

odsávanie prachu systémy sa pou¾ívajú v prakticky v¹ade tam, kde je zneèistenie pracovných miest suchého prachu s veµmi malými èasticami. Prach technológia extrakcie tohto druhu sa pou¾íva najmä pre µudí v oblasti energetiky, keramiky, zváranie, kov, drevo, farmaceutický a potravinársky priemysel. & Nbsp; Najèastej¹ie viedli k extrakèného zariadenia, je tu naozaj nazýva kazeta prach (kazeta prach kolektor.

Nápoj zo základných problémov, ktoré mo¾no nájs» v obchodných predajniach, je opeµovanie, ktoré sa vyskytuje poèas v¹etkých typov výrobných procesov.Toto opelenie sa vyskytuje hlavne v dôsledku spracovania rôznych typov výrobkov alebo poèas liatia alebo premiestòovania sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach má extrémne nièivý úèinok na µudské zdravie. Èím je prach ni¾¹í, tým je ¹kodlivej¹ie. Èo je ïaleko, niektoré peµ sú toxické a dokonca aj karcinogénne.Dnes nie je známe, ¾e dôle¾ité opeµovanie miestnosti zamestnanca mô¾e by» základom zdravotných problémov, ako aj profesionálnych chýb. Z tohto dôvodu je dôle¾ité vyèisti» vzduch.

Aby boli systémy na odsávanie prachu schopné pou¾íva», mali by sa pou¾íva» miestne odsávaèe. Stoja predov¹etkým v samonosných ramenách, prísavách alebo domácich typoch digestorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja emisií zneèis»ujúcich látok.

Odstránenie v¹etkých typov zhlukov nahromadeného prachu by malo by» zabezpeèené pravidelne. Tento postup pomáha zabráni» opätovnému vzná¹aniu prachu. Ak je prachová vrstva predov¹etkým polo¾ená na zemi vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e vytváranie prachu okolo zariadenia predstavuje veµké riziko.Èo je mimoriadne prestí¾ne, systém zhroma¾ïovania prachu by v ¾iadnom prípade nemal hromadi» elektrostatické náboje, preto¾e hrozí vznik iskry a v skutoènosti po¾iaru.

Okrem toho by sa mala stara» o tesnos» spojov v kon¹trukcii. Je dôle¾ité vedie», ¾e akékoµvek netesnosti spôsobia, ¾e sa muk dostane na vonkaj¹iu stranu a v dôsledku toho zni¾uje úèinnos» odpra¹ovania.