Oddelenie a vychova deti

Deti sú energetické sopky. Behajú, skákajú, prevracajú sa a roz¹irujú sa, opä» klesajú a naozaj nekoneène. Èasto je »a¾ké uvies» ich do poriadku. Nie v¹etko je v¹ak prítomné. Deti sú tie¾ vizitky rodièov. Ako si deti aktívne trávia èas a v súèasnosti nevyzerali ako obete prírodnej katastrofy?

Pokrèené ¹aty, zneèistené golier, odretý koleno - problémy, ktoré majú vplyv na v¹etkých rodièov. Získame nové ¹aty, látat diery, nesieme utierky a vrecia, v ktorých najviac miesta obsadené príèesky pre deti, vreckovky, Kefa tie¾ jedineèné potreby. Ulo¾enie zmien, akýkoµvek ukrytá v ta¹ke, táto suspenzia nielen na zúfalý. Av¹ak, ¹tát je nielen ¹ortky, panèuchové nohavice alebo ¹aty. Vlasy èasto vykona» úplne prvé husle.

Ako µahké je porazi» zlo¾ito tkané úèesy - v¹etko mama vie. Ako vies» va¹e dievèenské vlasy na úroveò prezentujúcu estetiku z domáceho rie¹enia - ka¾dý otec vie. Bez profesionálneho vybavenia nebude fungova». Be¾né gumy sa èasto zhroma¾ïujú z vlasov. Prámiky, starostlivo pletené v rohu pieskoviska, sú usporiadané do piatich minút. Ka¾dý úèes je potrebné pomôc», a okrem gumièky, hrebene, kapely a ¹tipku ¹»astia, to je v¾dy stojí za to man¾etový gombík. Je nevyhnutné, aby boli svorky zabezpeèené a tie¾ vyrobené z drahých výrobkov. Tvrdý, tuhý, bodavý plast nielen¾e rýchlo skonèí v pieskovisku, ale umo¾ní de»om, aby poèas nasledujúcich dvadsiatich rokov nedovolili ¾iadnemu z rodièov, aby sa do na¹ich vlasov dostal. Pohodlná, jemná vlásenka, prispôsobená hlave die»a»a, mô¾e prinajmen¹om podporova» predmet prezentovateµnosti v akomkoµvek stupni.

Diet Duet

Ak je úèes naklonený, ta¹ka je zabalená, die»a sa usmieva a rodiè je vyzbrojený vhodnými vrstvami trpezlivosti a sily - mô¾ete vyrazi». V závislosti na tom, kde sa cesta vydáva, vyberte si úèes. Ak dnes po¹leme die»a na celý deò v materskej ¹kole, stojí za to sa postara» o:- stabilita,- pohodlie,- vzhµad.Vezmite ich do úvahy:- trhanie,- beh,- padajúce,- stratové prvky.

A po návrate mô¾ete s tým hrebena».