Ochranne a pracovne uzemnenie transformaenej stanice

Na poµskom trhu existuje stále viac spoloèností, ktoré predávajú profesionálnym tlmoèníckym slu¾bám pre na¹ich u¾ívateµov, ale v skutoènosti veµa µudí vie, èo sú. Najjednoduch¹ie povedané, konzekutívne tlmoèenie spoèíva v tom, ¾e tlmoèník sa stretáva veµmi blízko k reèníkovi, starostlivo poèúva v¹etky jeho problémy a po ich vykonaní sa sna¾í opísa» ich ako najlep¹ie, èo mô¾e robi» len. Pri preklade tohto ¹tandardu èasto prekladatelia dosahujú správy, ktoré vzniknú poèas prejavu.

V poslednom èase sa konzekutívne tlmoèenie systematicky nahrádza simultánnymi interpretáciami, ktoré sú oveµa populárnej¹ie. Konzekutívne tlmoèenie mo¾no najèastej¹ie pova¾ova» za dôkaz poèas veµmi odborných stretnutí alebo pri be¾ných cestách.

Veµmi delikátna pozícia na svojom trhu po sebe idúcich tlmoèeniach sa robí hlavne s mimoriadne hodnotnou mierou aj v tom, ¾e na¹li veµa slu¹ných prekladateµov, ktorí nám ponúkajú pomôc» s týmto modelom na uspokojivej úrovni. Veµkou výhodou tohto druhu prekladu je fakt, ¾e je potrebný absolútne jeden prekladateµ, aby ich vykonal bez potreby ¹pecializovaných zariadení.

Konzekutívne tlmoèenie je proti v¹etkým okolnosti veµmi skromné a intenzívne, èo vy¾aduje od prekladateµov bohatú kontrolu a perfektnú znalos» cudzieho jazyka. Výuèba nemô¾e chvíµu kona», aby ste na¹li konkrétne slovo vo va¹ej hlave. Konzekutívne tlmoèníci sa musia pochváli» aj dobrou pamä»ou, preto¾e si musia pamäta» text, ktorý preru¹ili úèastníci. Vïaka zlo¾itej¹ím prekladom z obmedzených oblastí musia by» prekladatelia e¹te pred zaèatím na¹ej práce dobre pripravení, èo je veµmi zdåhavé a »a¾ké. Ak hµadáte dobrého prekladateµa, stojí za to vybra» si odborníkov, ktorí sa ¹pecializujú na danú oblas».