Obsahuje energeticky usporne technologie

V¹etok stres má svoj vlastný ¾argón, ktorý je pochopiteµný len pre µudí. Nie, to znamená s prekladateµmi. Urèitý typ prekladateµskej agentúry mô¾e existova» oznaèený vzdialeným, niekedy zábavným spôsobom pre nespojeného poslucháèa. Tak¾e sa mô¾ete stretnú» s µuïmi, ktorí zostali, wyautowane alebo sCATowane sami. Èo naznaèujú uvedené frázy?

Prekladateµ prekladateµ - osoba, ktorá dostáva niekoµko CAT programov, a to Computer Assisted Translation, ktoré obsahujú plán na zlep¹enie prekladateµských prác. Inými slovami, nástroj CAT odporúèa preklad, ak je text podobný tomu, èo ste u¾ prelo¾ili.Prekladateµ prekladateµ - prekladateµ, ktorý nie je v podniku, a po jeho kontrole dostaneme informácie automaticky generované e-mailom.Ovplyvni» vylúèeného - prekladateµa, ktorý momentálne nie je k dispozícii, napr.

Konverzia konkabiny je najpopulárnej¹ia. Táto veta je ¾ena, ktorá sa pou¾íva na opis ¾ene, ktorá vykonáva simultánny preklad, t. J. Prekladateµ, ktorý v zvukotesnej kabíne vysvetµuje text, ktorý sa v hale hovorí. Na to, aby sa o to dozvedel, záujemca musí ma» ¹peciálne slúchadlá a zvoli» program na ovplyvnenie èerstvého jazyka. Mu¾skou formou tejto krízy je konkabent, tak¾e analogicky je to ten istý èlovek, ktorý sa dovoláva simultánnych prekladov.Prekladateµské agentúry, rovnako ako spoloènosti, ktoré poskytujú nové slu¾by, si navzájom poskytujú ¹pecifické frázy, ktoré sú pre hostí tejto profesie zrozumiteµné. Samozrejme, ¾e sa zvyèajne sna¾ia ís» úspechu kontaktu so zákazníkom, ale, ako viete, ¾e je »a¾ké sa vzda» návyky. A ak je v interpret firmy poèu», ¾e ná¹ prekladateµ emigrovali, alebo iný lep¹í prekladateµ prelo¾i» text pre nás, preto¾e to je sCATowany nenechá v ú¾ase ... O zaujímavé situáciu, mô¾ete po¾iada» v tomto povolaní ako prekladateµskú agentúru so ¾iados»ou o preklad úhrada, ktorú zamestnanec vyu¾íva, je obzvlá¹» dôle¾itá a nebude znamena» nadmerný záujem o to, aby ste boli prekladateµom.