Obchod s mikroskopmi

Pre tých, ktorí nevyúètovávajú úèty do daòového úradu prostredníctvom pokladnice, slu¾ba nebude ma» dlh¹ie uznanie. Napriek tým, ktorí sa rozhodli sta» sa vatowcami, alebo tie¾ ponúkajú tovar a poskytujú slu¾by, keï ich pozerajú cez pokladnicu ako nerezident, chránia takúto knihu na správnom mieste. Musíte sa postara» o to, ¾e ste stratili slu¾obný register pokladnice, ¾e máte vá¾ne dôsledky pre investora. Zvlá¹» a vytvoria zmysel, keï sa podnikateµ pokú¹a skry» takúto situáciu tak pred servisnou spoloènos»ou, ako aj pred daòovým úradom.

Servisná kni¾ka je potrebná, preto¾e zaznamenáva v¹etky druhy in¹pekcií a opráv. Dnes, na základe záznamov z webovej stránky, mô¾e zástupca daòového úradu rozhodnú», èi podnikateµ vedie záznamy správne alebo nie. Tak¾e ak ide o stratu alebo znièenie servisnej kni¾ky, neváhajte o tom informova» úrad o tomto prípade. Nielen¾e zaregistrujete skutoènos», ¾e kniha je stratená, ale tie¾ ukáza», ako bola posledná. Nie je to v¹ak koniec povinností, ktoré by podnikateµ mal ma» v takejto veci.

Okrem toho je dôle¾ité, aby po hlásení straty úradu zavolajte do spoloènosti pokladnicu, nový filter, ktorý vykonáva slu¾bu a kontrolu pokladnice. Jej mu¾ nám dá duplikát. Ako stojí za to vidie», takáto in¹titúcia je povinná vyda» zálo¾nú kópiu knihy. Av¹ak, ak u¾ roky slu¾by získava od nových servisných spoloèností, malo by sa vytvori» s posledným, ktoré by mohlo ma» duplikát bro¾úry nedostatky. Takto sa tento register ukladá tak, ¾e sa v¾dy rozhodne pre pokojné miesto, nemô¾e by» vôbec prijaté, alebo to isté, kde nie je prístupné v¹etkým.

V prípade, ¾e zástupca daòového úradu zistí, ¾e v kópii sú nezrovnalosti, mô¾e sa prejavi» rovnaký vplyv, napríklad potreba vráti» príspevok na nákup pokladnice. Okrem toho, ak sa podnikateµ sám rozhodol zapoèíta» s titulom ako platiteµom DPH, po takejto nehode sa mô¾e sta», ¾e by sa od tohto typu vedenia záznamov musel vráti».