Nador prsnika u psa

Rastúca informovanos» lekárov, ako aj niektorých µudí o vèasnom zistení rakoviny a nových ochorení reprodukèného systému viedla k zvý¹eniu popularity rôznych typov gynekologických vy¹etrení. Dobré z dôle¾itých ¹túdií tohto modelu, ktorých zámerom je vylúèi» alebo potvrdi» chyby, je kolposkopia.

Aktuálnu otázku plníme kolposkopy. Existujú optické prístroje, ktoré sú vhodné na vèasnú diagnostiku prekanceróznych stavov, detekciu infekcií HPV alebo infekcií pohlavných orgánov. Vzhµadom na skutoènos», ¾e kolposkopy mô¾u zväè¹i» pozorovanú oblas» 10 a¾ 40 krát, sú charakterizované vysokou presnos»ou - oveµa rýchlej¹ie ako iné nástroje, ktoré sa hrajú pri gynekologických vyhµadávaniach. Pozorovaná oblas» je uvedená v jasnom rozlí¹ení na monitore, aby doktor dokázal vidie» obraz poèas vy¹etrenia. Pri úspe¹nom rozpoznaní ru¹ivých zmien mô¾e lekár pou¾i» kolposkop, aby urobil orezanie a vrátil ho k presnej¹ím laboratórnym testom. Èo je mimoriadne úèinné, preto¾e napriek obrovskému vývoju technológií spracovaných v medicíne je príli¹ neskoro zistená rakovina, stále dáva menej nádeje na pozitívnu lieèbu. Ïal¹ou výhodou pou¾itia tohto zariadenia je skutoènos», ¾e je pravdepodobné, ¾e zaznamená pozorovaný obraz na ko¾u fotografického alebo obrazového objektu. Umo¾òuje pravdivé pozorovanie vy¹etrovanej oblasti tesne po vy¹etrení a prenosu zaznamenaného materiálu pacientovi. Mnoho ¾ien sa obáva pravidelných testov. Väè¹inou je to isté urobi» strach z detekcie ochorenia a mo¾nej bolesti, ktorá sa objaví poèas samotnej ¹túdie. Väè¹ie poznatky o pou¾ívaní moderných technológií v medicíne alebo o jedinom vy¹etrení pomocou kolposkopov alebo iných nástrojov pou¾ívaných v gynekologickom výskume by na druhej strane pomohli prekona» stres súvisiaci s otázkou, èo umo¾nilo vyhnú» sa mnohým vá¾nym následkom.