Mobilne zariadenia na svete

A¾ posledné mobilné zariadenia boli výhradne doménou jednotlivých zákazníkov. V súèasnosti stále viac vyu¾ívajú obchod. Vïaka dynamicky rastúcemu predaju smartfónov sa prispôsobujú potreby a potreby firemných zákazníkov. Preto urèuje, v akom smere sa riadia inovatívne IT rie¹enia adresované podnikom.

Grey Blocker

Spoloènosti, ktoré zamestnávajú systémy erp, èoraz viac ¾iadajú výrobcov tohto softvéru o µahké pou¾ívanie prostredníctvom mobilných zariadení. Pou¾ívanie inteligentných telefónov je mimoriadne u¾itoèné pri zadávaní objednávky. Toto rie¹enie je navy¹e obsadené zamestnancami, ktorí sú nútení cestova» populárne. V blízkej procedúre skontrolujte údaje o zákazníkoch poèas obdobia. Mobilné systémy idú na jediný princíp ¹tandardných programov erp. Jedinou variáciou je rozhranie, ktoré je naladené na mobilné zariadenia. Príklad rie¹enia, ktoré tento model ponúka, je program comarch erp altum. Pou¾ívajú ho predov¹etkým µudia v be¾ných, ale aj veµkých a komerèných podnikoch. Mobilné systémy erp odvodzujú dva spôsoby, ako sa dosta» do urèitých destinácií. Prvou z nich je písomná aplikácia pre smartphony. Pred jeho zamý¹µaným pou¾itím musí by» stiahnutý do zariadenia a nain¹talovaný. Prístup k informáciám je po prihlásení do vytvoreného úètu. Ïal¹ou mo¾nos»ou je kontaktova» údaje prostredníctvom webového prehliadaèa. V poslednom prípade sa musíte do systému prihlási» - nie je u¾itoèné in¹talova» ¾iadny ¹peciálny program. Stojí za to, ¾e aplikácia na mobilných údajoch sa neustále aktualizuje na najnov¹iu verziu. Toto rozpozná mnoho nepríjemných udalostí. Comarch erp altum má veµa veµkých modulov, vïaka èomu tento softvér objaví aplikáciu takmer v µubovoµnom poli. Vychádzajúc z financií a úètovníctva a od logiky a riadenia µudského kapitálu.