Mikroskop s najvy im rozli enim

Mikroskop je pomerne malým zariadením vo forme a pou¾ívaní. V kovovom alebo plastovom kryte, ktorý zaberá základòu a stôl, sú vzdialenosti umiestnené na dobrých vzdialenostiach: ¹o¹ovku, okulár, zrkadlo a clonu.

Okular je systém vhodne vybraných ¹o¹oviek nachádzajúcich sa v kovovej trubici, do ktorej pozorovateµ pôsobí oko. Objektív je viac súborom správne vybraných ¹o¹oviek, umiestnených v kovovej trubici len o nieèo men¹ej, ktorá "vyzerá" na mikroskopu. Mikroskopická príprava je kus biologického materiálu umiestnený v kvapke vody na obdå¾nikovej tzv originálny sklíèko a pokryté tenkým okrúhlym okrajom krycieho sklzu. Pripravený preparát mikroskopu sa skladá z tabuµky vo svetle objektívu mikroskopu. Prostredníctvom poklopu v strednej èasti stola svetlo dopadá na spodok prípravku, ktorý je tam vedený pomocou pohyblivého zrkadla umiestneného pod stôl. Správne nastavené zrkadlo nasmeruje zhroma¾dené teplé alebo umelé svetlo - ak má mikroskop elektrické osvetlenie - na mikroskopickú vzorku. Medzi zrkadlom a mikroskopickým posúvaèom je príli¹ »a¾ké regulova» mno¾stvo svetla dopadajúceho na stred a dosiahnutie pozorovateµa. Zdvihnutím a prechodom na stôl s prípravkom sa upraví zraková ostros» prípravku. V optickom mikroskopu sa celkové zväè¹enie pozorovaného objektu generuje vynásobením zväè¹enia okulára zväè¹ením ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop má úplne inú kvalitu, a teda ïaleko komplikovanú postavu a podporu. Princíp pozorovania je tu podobný, okrem toho, ¾e práca svetla v súèasnom mikroskopu je správne kalibrovaný elektrónový lúè. Príprava prípravku funguje aj mimoriadne jemne. Po prvé, biologický materiál sa hromadí v normálnej ¾ivici. Po koncentrácii ¾ivice je tento súbor obmedzený ¹peciálnym mikrotónovým nô¾kom na veµa tenkých èastí, ktoré sú namontované na pozadí pohµadu mikroskopickej ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosiahnu» veµa dlhých zväè¹ení, ktoré nie sú k dispozícii v optických mikroskopoch.