Medicina je nova sarzyna

Nový liek bol úplne bezmocný voèi du¹evne chorým. Na svadbe vïaka ¹irokej vede je v tomto ¹tádiu aktívna lieèba du¹evných ochorení svojvoµná a odovzdáva nielen spánok choroby, umo¾òujúcu resocializáciu práce a vo vybraných prípadoch úplnú lieèbu. Ako mô¾ete vidie», lieèba du¹evných chorôb je mo¾ná, ak sú samozrejme splnené niektoré základné podmienky. Najprv je veµmi dôle¾itá diagnóza defektu a aplikácia lieèby. Príli¹né oneskorenie náv¹tevy lekára pravdepodobne povedie k zhor¹eniu príznakov ochorenia, ale jeho príjem bude musie» by» oveµa dlh¹í.

Pamätajte, ¾e lieèba du¹evných chorôb je zvyèajne dlhotrvajúca, tak¾e sa musíte zamera» na dlhodobý a èastý príjem liekov. Po ukonèení terapie je potrebné si uvedomi» aj to, ¾e drogy nemo¾no preru¹i» náhle, preto¾e to mô¾e dokonca spôsobi» recidívu ochorenia. Existuje tie¾ potreba spolupráce a pomoci pre chorú rodinu. Nevymedzuje len to, èi pacient uzdraví lieky, ale aj dostatok vedomostí o chrípke a umenie poskytovania pomoci. Keï¾e u¾ máme informácie o tom, èo sa má pripravi» pri lieèbe du¹evných ochorení, zamera» sa na jeden fenomén lieèby, keï tie¾ vyzerá, z èoho pozostáva.

Informujte ¹pecialistu - tento krok nemô¾ete preskoèi». Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by sa mohlo nieèo zlého sta» s dôsledným dôvodom a my¹lienkou na pomoc, samotná terapia nebola to miesto. Spoèiatku v¹ak psychoterapeut s nami hovorí, ¾e chce vedie» o prvých príznakoch ochorenia, o tom, èo verí a o jej vlastnom v¹eobecnom blaho. Nevyhnutné a mô¾e sa zobrazi» konverzácia s priamkou a priateµmi.Aktívna terapia - jej úèelom je minimalizova» symptómy alebo dokonèi» ich rozlí¹enie. Mô¾e sa to dosiahnu» len farmakologickými prostriedkami (takzvanou psychotropikou alebo psychoterapiou.Konsolidácia zlep¹enia - je posledným krokom v pou¾ívaní liekov po upustení prvých príznakov ochorenia. Fáza trpí stabilizáciou zlého a ochranou recidívy epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾itie stabilizátora a ochrana recidívy choroby. Mo¾no to pova¾ova» za viac ako len fázu pomalého stiahnutia psychotropných liekov.

Ako mô¾ete vidie», lieèba du¹evných chorôb je trvalá a stanovuje sa s dobre definovanými krokmi. Vynechanie jedného z nich mô¾e spôsobi» záva¾né relapsy.