Materska dovolenka 1 deo

Ka¾dý nakupuje. Spotrebiteµský spôsob bývania a informácie, ktoré vám hovoria, ¾e chceme viac a viac. Porovnávame sa s µuïmi, pre ktorých je determinant spoloèenského ¹tatútu súèas»ou ich majetku. Je µahké na to zabudnú» a upadnú» do shopaholicizmu.

Táto choroba postihuje najmä ¾eny, a to je predov¹etkým o emóciách, ktoré sprevádzajú nakupovanie, aj dôvody, ktoré ovplyvòujú nakupovanie, zastavia nápravu v¹etkých bolestí. Stáva sa, ¾e v praxi je nízky deò, vytvára sa voµný èas pre ¾ivot alebo pocit vytvárania zbierok, ako sú topánky alebo ta¹ky. Existujú aj µudia, ktorí lovia len príèiny a predaj, µudia, ktorí v¾dy prichádzajú za novinkami, a najmenej invazívna verzia: µudia, ktorí radi sledujú výklady (tzv. Window shopping.

Ak si v¹imneme príznaky, ktoré súvisia s klamstvami vyplývajúcimi z toho, èo bolo kúpené a v akom mno¾stve, po¾ièiavaním si viac a viac súm za nákupy, utrácaním peòazí za iné tovary namiesto platenia úètov, dr¾aním tajných úètov, nákupom cieµov a ich zastavením bez predchádzajúceho rozbalenia - stojí za to zvá¾i» stretnutie s odborníkom, ktorý nám pomô¾e stanovi» diagnózu a ukáza» nám mo¾nú budúcu cestu lieèby.

Akcie z shopaholism Krakov je v prvom rade práca na sebe, a to isté bude spojené s vyhýbanie sa reklamy a predaja, nie s kreditnými kartami s vami, tak¾e chcú èas, ak nemáte chvíµu nakupova» a nav¹tívi» v komerènom prostredí. Jediný postup je urobi» nákupný zoznam a získa» len to, èo je na òom.

Odborník, popri rozhovore s narkomanom, bude pravdepodobne e¹te chcie» vykona» problém s blízkymi, potvrdi» fakty a vyda» urèitú diagnózu. Z dôvodu druhých stavov závislosti je re¾im prevádzky odli¹ný.Zdroj: gabinetyszansa.pl