Ledove osvetlenie chodnika

Núdzové osvetlenie LED blokov verejných chápané ako súèas» bezpeènostného systému po¾iarnej musí spåòa» niekoµko po¾iadaviek, ktorého obsah je tie¾ obsiahnutá v nariadeniach a noriem spojených s pomocou ohòa a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre nástrojov a zariadení a analyzova» tieto údaje týkajúce sa umiestnenia oznaèenia únikovej cesty, ktoré musia by» stanovené v riadne vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri robia v súèasnej chyby prípadu, a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy Mô¾e sa zada» núdzová LED dióda:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na trase evakuácie,zbytoèné pou¾itie reflexných koeficientov pre výpoèty na stenách, podlahách alebo stropoch,nedostatoèná zvá¾enie úèinnosti svietidiel v batériovej praxi, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,nie je núdzové osvetlenie in¹talované za jedinými núdzovými východmi a vo zvlá¹tnych zónach, ako aj s po¾iarnymi a zdravotníckymi zariadeniami primeranej intenzity,umiestòova» svietidlá s evakuaènými znaèkami v prostredí neviditeµnom alebo zakrytom reklamou alebo kon¹trukènými prvkami daného objektu,výber zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované základné podmienky, nie je u¾itoèné na pou¾itie v reálnych podmienkach (napríklad tie, ktoré nemajú zobrazenie parametrov nabíjania alebo rie¹enia batérií a pou¾ívanie svietidiel s menièmi pri teplote ni¾¹ej ako pä» stupòov Celzia;nedodr¾anie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútore aktivuje núdzové osvetlenie takým spôsobom, ¾e nespôsobuje výrazné vybitie batérie,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v miestnostiach, kde evakuácia mô¾e by» nebezpeènej¹ia,nezohµadnenie pou¾itia konkrétneho zariadenia a podmienky evakuácie na plánovanú koncepciu núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude oveµa pomal¹ie ako evakuácia jednopodla¾ného zariadenia na úrovni supermarketu.

Neschopnos» zdokonali» vzhµad a prispôsobenie systému núdzového osvetlenia správnym predpisom mô¾e ma» ne¹»astné výsledky nielen pre dodávateµa projektu, ale predov¹etkým pre potenciálnych obetí úspechu skutoènej hrozby. Predpokladá sa, ¾e LED núdzové osvetlenie uµahèí evakuáciu a nesmieme podceòova» nuance, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. ©peciálny evakuaèný systém a ¹týl dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na trase evakuácie (napr. Fajèenie evakuaènej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vy¹¹ie uvedeným rie¹eniam je mo¾né nastavi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia na spôsob pou¾ívania daného objektu.