It system pre prezidentske vouby v roku 2015

IT systém je najèastej¹ie chápaný ako spôsob fungovania podniku. Z takýchto systémov mô¾eme poskytnú» riadenie obchodných procesov, plánovanie podnikových zdrojov, riadenie vz»ahov so zákazníkmi, riadenie vz»ahov s podnikmi, plánovanie potrieb materiálov a riadenie dodávateµského re»azca. Systém IT mô¾e by» veµmi zlo¾itý, napríklad v prípade systémov, ktoré kontrolujú pohyby na letiskách alebo v úspechoch bankových systémov alebo v súvislosti s výrobou.

Rozhodujúcim faktorom pre komplexnos» informaèného systému je poèet prvkov, ktoré tento systém spája a funkcie, ktoré plní vïaka pou¾itému softvéru. IT ¹pecialisti sa prebudia ako IT systémy. Proces ich zaèatia je mimoriadne za»a¾ujúcou èinnos»ou a mô¾e tie¾ zahàòa» mnoho odborníkov a veµký kapitál. Navrhovanie IT systému existuje nad rámec vysokého rizika zlyhania v súvislosti s nákladmi na jeho prípravu a èas potrebný na poslednú. Stále je mo¾né kon¹tatova», ¾e v procese s»ahovania sa na trhu objaví iný konkurenèný systém. Pri vývoji informaèných systémov sa pou¾íva modul hodnotenia výrobného procesu, ktorý sa chápe ako CMM - Capability Maturity Model. Vïaka zlo¾itému hodnotiacemu procesu tento modul hodnotí postupy pou¾ívané poèas práce systému a prideµuje mu hodnotenie kombinované s disciplínou jeho výkonu. Hodnotenie je pä»stupòové a èím vy¹¹ie, tým je pravdepodobnos» úspechu vy¹¹ia. Poèítaèové systémy pre prvé zamestnanie majú spracovanie dát kombináciou súboru súvisiacich tém a udr¾iavaním poèítaèových techník voèi nim. Prvky poèítaèových systémov sú elektronické zariadenia, softvér, µudia, postupy a bázy poznatkov. Hardvérová zlo¾ka informaèných systémov sa zameriava na nástroje na zber dát, komunikáciu medzi týmito nástrojmi, komunikáciu medzi µuïmi a poèítaèmi, senzory, akèné èleny a ïal¹ie.