It system ministerstva zdravotnictva

Mnohé z na¹ich spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a zriaïovanie informaèných systémov na prevádzku stravovacích a hotelových a stravovacích zariadení. Existujú rie¹enia pre priemerné priestory, ako aj pre väè¹í re»az re¹taurácií vo vz»ahu k spôsobu podnikania. Rie¹enia sa budú navzájom lí¹i», ak budeme musie» vytvori» pomocou & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia, a to s rýchlym servisom. Gastronomické systémy sa te¹ia stále väè¹ej popularite. Menej a menej èasto sa mô¾eme zaobera» gastronomickým problémom, ktorý nie je akýmkoµvek softvérom na podporu predaja.

Samotný POS systém je najmodernej¹ou aplikáciou pre prevádzku stravovacích zariadení. V neobvyklých poµských mestách je sie» oprávnených zástupcov. Okrem toho ponúkajú servisné miesto a servis pre obe poµské jednotky, ako aj tie, ktoré ako súèas» individuálnej ¹truktúry alebo fran¹ízy majú veµa gastronomických problémov v celom Poµsku.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre gastronomickú osobu:

https://aufelin-pure.eu/sk/Aufelin Pure - Spoľahlivý spôsob komplexného chudnutia v harmónii s prírodou!

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponenty umo¾òovali u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a publikovanie na druhých databázach zvy¹uje efektivitu, zlep¹uje kvalitu slu¾ieb zákazníkom, uµahèuje reporting a zúètovanie jednotky bez ohµadu na to, èi ide o jedinú re¹tauráciu alebo re»az re¹taurácií.

Poèas tohto obdobia zámerne neuvádzame meno, v ktorých plánoch je návrh adresovaný jednému klientovi. Predpokladajme, ¾e výstup je zalo¾ený na integrovanom systéme, ktorý umo¾ní obsluhova» èa¹níkov i barové pozície, ako aj celé skladové hospodárstvo. Vo vz»ahu k implementácii mô¾e my¹lienka fungova» s dotykovým terminálom a tie¾ s èítaèkou magnetických kariet, èa¹níkom, pouká¾kou, ¹upinami, voucherom a faktúrami, fi¹kálnou tlaèiaròou, ¹uplíkom, nápojovým automatom atï. V¹etko funguje pod operaèným systémom MS Windows, v lokálnej stavbe na urèitom mieste, s pou¾itím ¹tandardného PC vybavenia.