Informatizacie v pousku

Èasto mô¾eme v obchodnom zariadení objavi» pozíciu pokladníka v perspektíve moderného poèítaèa - èasto s dotykovým displejom - a fi¹kálnej a manuálnej tlaèiarne alebo vstavaného do èítaèa èiarového kódu. Takéto prístupy sú najèastej¹ie kombinované v celých obchodoch a obchodoch v susedstve výstavby obchodov.

Poskytujú silu sortimentu, èasto sa menia ceny produktov a samotné výrobky sa predávajú aj objednané. Preto existuje potreba poèítaèových záznamov o predajných a predajných transakciách vykonaných presunutím cez èítaèku kódov a kliknutím na jedno tlaèidlo na poèítaèi.

Nie je to obyèajne a táto elektronizácia sa vy¾aduje. Napríklad, ak máme èo do èinenia s malým obchodom, obchodom so zeleninou alebo obchodom s veµmi charakteristickým sortimentom, takáto elektronizácia nebude potrebná. Vo formách, keï si objednáme niekoµko alebo niekoµko desiatok kusov jedného produktu raz za dva tý¾dne a keï sa typ sortimentu príli¹ èasto nemení, potrebujeme len fi¹kálny novitus malý plus. Staèí rozdeli» sortiment do niekoµkých alebo tuctov skupín, z ktorých ka¾dý poskytne samostatnú PLU a manuálne nalepí ¹títky s hodnotami na konkrétny produkt. V situácii, keï nie je veµa tohto druhu, nie je niè v práci a je rýchle strá¾i» v¹etky ¾eleznice v cene alebo v èasti sektora výrobkov.

Registraèná pokladòa pre malý obchod je nutnos»ou - po¾iadavka daòového úradu. Ak obchod dosiahne urèitú hranicu príjmu, musí toto zariadenie zaobchádza». Av¹ak majiteµ obchodu, hoci podlieha povinnosti zaregistrova» túto registraènú pokladnicu a pou¾íva» ju pri ka¾dej transakcii, má ¹irokú ¹kálu chutí. V úspechu maloobchodu s nehnuteµnos»ami stojí za to vybra» si najjednoduch¹í, najlacnej¹í model daòovej pokladnice, ktorý nie je príli¹ funkèný, ale je obµúbený v prevádzke. Mô¾eme predpoklada» z hlavy, ¾e toto sú pre nás najdôle¾itej¹ie kritériá pri úspe¹nom nákupe pokladnice a ¾e sa nebudú dlho meni».